Stad Sint-Truiden verbiedt alcoholische dranken in automaten!

De stad Sint-Truiden heeft via een gemeentelijk politiereglement een verbod goedgekeurd om alcoholische dranken te verkopen in de drankautomaten.


Uit een onderzoek is gebleken dat het gebruik van alcoholische dranken bij de jeugd toeneemt. Er is vastgesteld dat bijna twee keer zoveel jongeren, in vergelijking met enkele jaren geleden, wekelijks alcohol drinkt, hetgeen blijkt uit cijfers van de Vereniging voor Alcohol en andere Drugsproblemen (VAD). Op het grondgebied van de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zijn er drankautomaten waar wordt vastgesteld dat iedereen - de klok rond en onafgezien de leeftijd - zich met alcoholische dranken kan bevoorraden. 

Het is niet wenselijk om alcohol ter beschikking te stellen van de burger zonder dat de minste maatschappelijke controle aanwezig is. Wanneer de dranken in winkels, grootwarenhuizen, herbergen, restaurants, etc. worden aangekocht en/of genuttigd, geldt er steeds een toezicht en verantwoordelijkheid van de drankverschaffer.

Het een taak is van het stadsbestuur als lokale overheid om hier anticipatief mee om te springen en het verbruik van alcohol niet te vergemakkelijken en om preventief op te treden om het drankmisbruik bij de jongeren, en trouwens ook bij de ouderen, tegen te gaan.
Bij de verkoop van deze dranken via drankautomaten, is er geen toezicht op de leeftijd van de gebruikers.

Sint-Truiden kent een belangrijke scholenbevolking en het is niet aangewezen om de jongeren al te gemakkelijk toegang te verlenen tot bevoorradingspunten van alcoholische dranken.
Bovendien geeft het nachtelijk bezoek aan drankverdelingsautomaten aanleiding tot de verstoring van de openbare rust in het algemeen en van de nachtrust van de omwonenden in het bijzonder.

De Raad van State oordeelde dat:”Overwegende dat de gemeentelijke overheden gewettigd zijn om maatregelen te nemen ter vrijwaring van de openbare orde en ter voorkoming van openbare overlast en dat ingevolge deze bijzondere bevoegdheid eveneens beperkingen kunnen worden gesteld aan de vrijheid van handel” (Raad van State, 07 december 1999, nr. 83.940).

De bedoeling is dat ook de gemeenteraden van Gingelom en Nieuwerkerken eenzelfde verbod goedkeuren, zodat het éénvorming geldt voor de hele politiezone.

De lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken zal alle eigenaars van drankautomaten eerst inlichten over deze maatregelen, vooraleer er repressief wordt opgetreden.