Stad Sint-Truiden start proefproject rond ouderbetrokkenheid met Centra voor Leerlingenbegeleiding!

In september 2006 werd door de integratiedienst van de stad Sint-Truiden het project ‘In groei en bloei’ in samenwerking met het Provinciaal Integratiecentrum, de stedelijke bibliotheek de Leidraad, het opvangcentrum voor asielzoekers Sint-Truiden, de Lokale Overlegplatforms in Sint-Truiden en Gastvrij Sint-Truiden (Masala) opgestart, met als doel de onderwijskansen van bepaalde leerlingen van allochtone afkomst of uit kansarme gezinnen te verbeteren.
Dit project kwam tot stand dankzij middelen uit het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid.


Het is belangrijk dat ouders de schoolloopbaan van hun kind opvolgen, maar ook dat ze contact hebben met de school over hun kind. Daarom is het ook van belang dat de school ervoor zorgt dat haar toegankelijkheid zo groot mogelijk is.Het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding (VCLB) en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding van het Gemeenschapsonderwijs (CLB GO) namen de uitdaging aan om hier iets aan te doen. Het stadsbestuur kent de CLB’s extra middelen toe om binnen een aantal proefscholen te werken rond communicatie met ouders en ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs. Het gaat hierbij om een netoverschrijdend initiatief.
Beide CLB’s hebben met deze middelen een gezamenlijke medewerkster aangesteld, die tot eind juni 2007 in/> enkele proefscholen zal worden ingezet. Een unieke samenwerking!

Tegen eind juni 2007 stelt de gezamenlijke medewerkster van de CLB’s een rapport op met een eindevaluatie van het project. Er zal een draaiboek gemaakt worden om de ontwikkelde expertise en methodieken in andere scholen van het vrije en gemeenschapsonderwijs te kunnen implementeren.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft alvast een nieuwe projectaanvraag ingediend bij het Federaal Impulsfonds voor het Migrantenbeleid om inzake onderwijs, opvoedingsondersteuning en taalstimulering ook in het schooljaar 2007-2008 een aanbod te kunnen blijven verzorgen.