sp.a is tegen mega varkensstal in Halen

TOP HALEN bvba vraagt opnieuw een omgevingsvergunning aan bij de Limburgse deputatie (klasse 1-vergunning) voor een megalomaan project in de Struikstraat in Halen.

sp.a-verkozenen uit de gemeenten Halen, Geetbets, Herk-De-Stad en Kortenaken, die allemaal met dit dossier geconfronteerd worden, hadden op vrijdag 3 augustus 2018 op initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Moyaers een gesprek met gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.
Zij brachten hun bezorgdheden nog eens over vooraleer deze week de beslissing valt. Eerder had Ludwig Vandenhove ook al gesprekken gehad met de buurt en vertegenwoordigers van Natuurpunt.

In 2016 werd reeds een gelijkaardige aanvraag ingediend voor omvorming tot zeugenhouderij. 
Het ging toen om 6 543 varkens en 16 744 biggen. 
Deze milieuvergunningsaanvraag werd op 1 juni 2017 door de deputatie geweigerd omwille van de grootschaligheid, de negatieve impact op de mobiliteit en de grondwaterwinning die de aanvraag met zich mee zou brengen. Ook de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van twee varkensstallen bij het bestaand varkensbedrijf werd op 26 mei 2011 door de deputatie geweigerd omwille van te grootschalig voor inpassing in open agrarisch gebied, diepe indringing in open gebied, storend in het landschap en zwaar verkeer over onverharde en smalle wegen.

Deze aanvraag verschilt niet zo heel veel van deze van 2017. 
Ze willen terug de bedrijfsvoering veranderen door omvorming tot zeugenhouderij.
Ditmaal gaat het over 5 319 varkens wat niet veel minder is dan de in de aanvraag van 2017, het aantal biggen neemt zelfs toe tot 16 842”, zegt sp.a-schepen Elke Allard van de buurgemeente Geetbets.

Het is onbegrijpelijk dat er opnieuw een aanvraag komt voor zo een groot project.
De ontsluiting via de Struikstraat is nog steeds hetzelfde. Ook de grootschaligheid neemt alleen maar toe. 
Het is een ongepast project voor onze gemeente” zegt sp.a-gemeenteraadslid Guy Mertens van Halen.
Er werden in totaal 3 303 bezwaren ingediend, een veelvoud van vorige keer! 
Je zou toch denken dat de exploitant de boodschap de vorige keer al begrepen zou hebben, maar niets is minder waar.
Dit soort bedrijfsvoering, megastallen, past niet in Halen!
De gemeente Halen heeft een negatief advies gegeven."

De gemeente Kortenaken heeft laten verstaan dat ze een tonnagebeperking zal invoeren. 
De afwikkeling van het heel het vrachtverkeer kan niet via onze gemeentewegen gebeuren.
Vooral omdat de Struikstraat in de huidige toestand ongeschikt is om de geplande transporten te ontvangen, en het is weinig realistisch is om de af- en aanvoerroutes op te splitsen via Halen centrum en Kortenaken" ,stelt sp.a-gemeenteraadslid Griet Vandewijngaerden.

Ook al leg je aan dit bedrijf een hele reeks maatregelen op, het hoort daar gewoon niet thuis!
Het is een zeer grootschalig bedrijf dat het open agrarisch gebied zal ontsieren. En dan nog de hinder die het bedrijf zal veroorzaken, zoals mobiliteitsproblemen, geurhinder enz…”, zegt Bert Moyaerts.
"We hopen dat de Limburgse deputatie rekening houdt met de adviezen van de verschillende schepencolleges en de vele bezwaren, die de omwonenden hebben ingediend. 
De omwonenden halen terechte objectieve en subjectieve elementen aan om tegen deze uitbreiding te zijn.
Op Vlaams niveau moet dringend werk gemaakt worden van een kader voor zulke grote agrarische bedrijfsvoeringen. 
In Nederland gaan deze bedrijven weg omdat ze daar geen vergunningen meer krijgen gelet op elementen, zoals hinder en volksgezondheid. Deze bedrijven komen vervolgens bij ons terecht en vestigen zich hier. Logisch is dat niet, want de gezondheid van onze inwoners is toch zeker even belangrijk als deze van onze Noorderburen? 
Ik zal dit zeker aankaarten in het Vlaams parlement, er is overleg nodig met Nederland."

Deze houding van de sp.a past in het pleidooi voor een kleinschaligere, duurzame en meer diervriendelijke landbouw.

Hieronder vindt u het artikel dat hierover verscheen in Het Belang van Limburg van dinsdag 7 juli 2018 (p. 22).

Zie onder andere Groeiend verzet tegen uitbreiding varkensbedrijf, Het Nieuwsblad, 08-08-2018, p. 2.

Zie ook Milieuvergunning uitbreiding varkenshouderij in Halen geweigerd van 18-05-2017 op deze website. 

Tags: