Sint-Truiden voortrekker in toepassing nieuwe wet nachtwinkels!

Nachtwinkels duiken tegenwoordig steeds vaker op in het straatbeeld. Er is blijkbaar een wijziging in het koopgedrag, waarbij de burger zich meer en meer wendt tot dit soort winkels. Zij vervangen bij manier van spreken zelfs voor een stuk de vroegere buurtwinkels, waar de activiteit zich tijdens de dag afspeelde.


Het groeiend aantal nachtwinkels zorgt voor heel wat discussie, ook in Sint-Truiden.
Enerzijds zijn zij een goede zaak voor klanten die nog laat inkopen moeten doen, maar anderzijds brengen zij heel wat overlastproblemen (dichtslaande autodeuren, radio’s in voertuigen, auto’s die aan- en afrijden, nachtlawaai, ...) met zich mee.

In tegenstelling tot wat de gemiddelde burger denkt, zijn er heel wat autochtonen, dus Truienaars, die deze winkels bezoeken. De uitbating gebeurt daarentegen hoofdzakelijk door allochtonen, die al dan niet de Belgische nationaliteit (al) hebben.

Het stadsbestuur van Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken hebben altijd al streng opgetreden als er onregelmatigheden worden vastgesteld bij de nachtwinkels.
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken inventariseert en volgt de nachtwinkels immers zeer goed op, zowel qua uitbating en mogelijke overlast, als qua alle mogelijke andere aspecten (sociale en fiscale omstandigheden, dekmantel voor eventuele andere activiteiten, sluitingsuren, aspecten voedselveiligheid, …).
Daarenboven is er vorig jaar door de gemeenteraad van Sint-Truiden een stedenbouwkundige verordening goedgekeurd, waarbij er voor de opening van een nachtwinkel telkens een specifieke aanvraag moet worden ingediend omdat dit beschouwd wordt als een bestemmingswijziging.

Op 1 maart 2007 is de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening in werking getreden. Deze wet bepaalt onder andere dat de toegang van de consument tot de vestigingseenheid en de verkoop van producten of diensten aan de consument in de vestigingseenheid verboden zijn vóór 18.00 uur en na 07.00 uur in nachtwinkels, behalve als een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren bepaalt.
De stad Sint-Truiden heeft in overleg met de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken beslist om voortaan de nachtwinkels te sluiten om 01.00 uur in plaats van 07.00 uur.
Deze maatregel wordt getroffen aangezien de overlast het grootst is na middernacht. De nachtwinkels mogen openen om 20.00 uur, omdat het sluitingsuur van een gewone dagwinkel officieel 20.00 uur is.
De gemiddelde klant wordt bijgevolg niet getroffen: zij/ hij kan altijd ergens terecht.
Wat betreft de openingstijden van de telefoonwinkels worden er geen wijzigingen doorgevoerd. Het sluitingsuur blijft dus 20.00 uur zoals bepaald is door de wet van 10 november 2006.

De nieuwe wet voorziet tevens een vergunningsplicht voor nacht- en telefoonwinkels. De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zal hier nauw op toezien.

De nieuwe openingstijden van de nachtwinkels zijn niet enkel van toepassing in de stad Sint-Truiden. Ook Gingelom en Nieuwerkerken zijn voorstander van deze maatregelen en volgen dus dit voorbeeld. Hierdoor ontstaat er een éénvormige regeling voor de hele politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Deze beslissingen werden genomen in samenspraak met de Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO). Zij is onder meer verantwoordelijk voor het opvolgen van de recente evoluties van de nachtwinkels en voor een betere positionering van de winkels. Volgens UNIZO hebben nachtwinkels een volwaardige plaats ingenomen in het distributielandschap en beantwoorden de winkels aan een sociaal-economische behoefte van de consumenten. Zij dragen daarenboven bij tot een evenwichtige en ruime invulling van de openingsuren van winkels.

UNIZO wil wel het negatieve imago van de nachtwinkels verbeteren. Zij is een sterke voorstander van een specifiek statuut voor deze winkels, maar kant zich tegen een systematische weigering en pleit dan ook voor een goede verstandhouding tussen nachtwinkels en gemeentebesturen. Een strenge aanpak voor malafide nachtwinkels is dan ook van zeer groot belang. Daarom zijn een evenwichtig beleid en controles ten aanzien van deze winkels noodzakelijk.

“UNIZO-Limburg en UNIZO Sint-Truiden juichen het initiatief van het stadsbestuur toe, omdat dit volledig past binnen de recente oproep van UNIZO om ten aanzien van nachtwinkels een evenwichtig beleid te voeren”, zo stelt Patrick Buteneers, adjunct-directeur UNIZO-Limburg. Dit evenwichtig beleid wordt onder andere gekenmerkt door:
- een objectieve benadering van de nachtwinkels, zonder systematische weigeringen of onnodige repressieve aanpak
- een gemeentereglement waarbij een opening van een nachtwinkel onderhevig is aan een voorafgaande aanvraag
- het afsluiten van een nachtwinkelcharter dat kan ondertekend worden door de uitbaters van de nachtwinkels en het stadsbestuur.

Aangezien al deze elementen aanwezig zijn, vervult het stadsbestuur een voorbeeldfunctie rond het beleid voor nachtwinkels”, zo besluit Patrick Buteneers.

De stad Sint-Truiden zal binnenkort een initiatief nemen om alle uitbaters van nachtwinkels uit te nodigen om dit charter, al dan niet in een licht gewijzigde vorm (na overleg), te ondertekenen.

Omdat de wetgeving niet duidelijk is over de voedingsautomaten die steeds meer en meer opduiken in het straatbeeld, gaat burgemeester en senator Ludwig Vandenhove in de senaat een parlementaire vraag stellen aan de bevoegde minister, aangezien hij van mening is dat deze automaten zeker zoveel overlast veroorzaken als nachtwinkels.  

Ludwig Vandenhove: “Ik wil bij dit alles nog een persoonlijke bedenking maken. Ik stel vaak een heel hypocriete houding vast van sommige personen en/of handelaars, die vinden dat indien zij bijvoorbeeld een handelszaak in de buurt hebben, benadeeld worden door de aanwezigheid van zulke nacht- of telefoonwinkels, maar intussen wel huizen verkopen en/of verhuren, vaak zelfs aan woekerprijzen, om dit soort winkels toe te laten. Begrijpen wie kan.”

Het nieuwe politiereglement inzake de nacht- en telefoonwinkels treedt in werking vanaf 1 april 2007.

Met deze nieuwe reglementering zoeken we een gulden middenweg tussen enerzijds geen of zo weinig mogelijk overlast en anderzijds het koopgedrag respecteren van de gemiddelde Truienaar.