Omgevingsvergunning Circuit Zolder goedgekeurd onder voorwaarden

De Limburgse deputatie heeft de omgevingsvergunning voor het Circuit van Zolder op donderdag 13 september 2018 goedgekeurd.

"We hebben heel wat voorwaarden opgelegd", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
"Die voorwaarden komen grotendeels overeen met de door de omwonenden ingediende bezwaren.”

Hieronder vindt u het persbericht en het artikel dat hierover verschenen is in Het Belang van Limburg van vrijdag 14 september 2018.  

Limburgse deputatie keurt vergunning Circuit Zolder goed onder voorwaarden
 

Omgevingsvergunningsaanvragen zijn niet altijd de gemakkelijkste dossiers om te behandelen en te beslissen", zegt gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove.
"Ik begrijp de omwonenden van het circuit van Zolder, maar het gaat eveneens over een dossier dat economische en qua uitstraling belangrijk is voor Heusden-Zolder en voor Limburg.
Tussen die twee gegevenheden hebben wij als deputatie de beslissing genomen om de aangevraagde omgevingsvergunning toe te kennen.”

Op donderdag 13 september 2018 keurde de Limburgse deputatie de aanvraag van Terlamen vzw goed voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project ‘hervergunning Circuit Zolder’, met andere woorden het verder exploiteren van het circuit gelegen te Heusden-Zolder, Terlaemen 30.

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 13 augustus 2018 een unaniem gunstig advies uitgebracht. Het advies van het college van burgemeester en schepenen van Heusden-Zolder was eveneens gunstig, evenals de adviezen van de overige adviserende diensten en personen.

Wel worden er heel wat bijzondere voorwaarden opgelegd, waarbij de meeste van deze voorwaarden ingegeven zijn om enerzijds de hinder voor de omgeving te beperken en anderzijds om de omwonenden maximaal te informeren over de geplande activiteiten en werkzaamheden van het circuit”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Aan bijna alle bezwaren, tenzij het technisch niet mogelijk was, is tegemoet gekomen in de voorwaarden bij de vergunning.”
Tijdens het openbaar onderzoek werden 132 schriftelijke bezwaren (de meeste via een petitie en de meeste met betrekking tot geluids- en luchtemissie) ingediend.
 

Zie ook Circuit verdeelt Zolder in twee kampen van 10-08-2018 en Wielerpiste op het circuit van Zolder: privé moet meebetalen! van 24-05-2017 op deze website. 

Tags: