Milieuvergunning voor Friesland Campina Professional nv in Lummen

Op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove heeft de deputatie op woensdag 19 juli 2017 een milieuvergunning met voorwaarden afgeleverd voor Friesland Campina Professional nv, Grote Baan 34  in Lummen.

Consequent, maar tegelijkertijd  de nodige soepelheid aan de dag leggen, zo omschrijf ik dit soort dossiers”, zegt Ludwig Vandenhove. “Technisch moet het milieuaspect in orde zijn, maar nieuwe investeringen en  tewerkstelling zijn ook belangrijk.

Hieronder vindt u het persbericht.  

Op woensdag 19 juli 2017 besliste de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove om een milieuvergunning af te leveren voor het hernieuwen van de grondwaterwinning en het veranderen door uitbreiding en wijziging van FrieslandCampina Professional nv, Grote Baan 34 in Lummen

Het advies van het college van burgemeester en schepenen van Lummen is gunstig.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen schriftelijke bezwaren ingediend.

Het advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC)  bevatte verschillende bijzondere voorwaarden, die gedeputeerde Ludwig Vandenhove deels overgenomen heeft.

Het maximaal toelaatbare waterverbruik bedraagt 3 m³ water/ton eindproduct binnen 3 jaar na het verlenen van onderhavige vergunning en men adviseerde een beperkt debiet van de grondwaterwinning 2.000 m³/d  en  500.000 m³/j in plaats van de gevraagde 2.400 m³/d en 620.000 m³/j. Tevens werd er geadviseerd om de grondwaterwinning te vergunnen voor een beperkte termijn van 6 jaar .

De overige bijzondere voorwaarden handelen over de verdere uitwerking van waterbesparende maatregelen en/of uitwerking exploitatie ondiepe grondwaterwinning, het grondwaterpeil in de boorput van de grondwaterwinning dat maandelijks moet gemeten worden om de evolutie van het grondwaterpeil beter te kunnen volgen. De resultaten van de opgelegde peilmetingen moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), afdeling Operationeel Waterbeheer via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).
Daarnaast mag het maximaal afpompingsniveau 90 meter onder het maaiveld bedragen. Tijdens het pompen mag  het grondwaterpeil in de winningsput niet dalen tot onder 90m onder maaiveld.

Op vraag van de directie van FrieslandCampina Professional NV heeft er een bijkomend overleg met gedeputeerde Ludwig Vandenhove plaatsgevonden.
Tijdens dit overleg is de exploitant akkoord gegaan met een beperking in tijd (6 jaar) van de vergunning van de grondwaterwinning (in plaats van vergunning tot 2031) en met de door Afdeling Gebiedsontwikkeling en Projecten Milieu (AGOP-Milieu) voorgestelde bijzondere voorwaarde.

Ik volg deels het advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC)”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
Op 3 juli 2017 vond er een overleg plaats met het bedrijf. Hier werd aangegeven dat het van levensbelang is voor het bedrijf om het huidig vergunde grondwaterdebiet van 2.400 m³/d en 620.000 m³/j te kunnen behouden. De door de hoofdzetel reeds toegewezen investeringen én de toekomstige, geplande investeringen van het bedrijf zijn gebaseerd op deze debieten. Deze investeringen garanderen ook de werkgelegenheid in de vestiging in Lummen.
Ondanks productieuitbreidingen vraagt men geen verhoging van het debiet. Vergeleken met sectorgenoten werkt men hierdoor reeds zeer performant wat waterverbruik betreft. Daarom heb ik aan de deputatie voorgesteld om het bestaande debiet van het grondwater te behouden. Daarnaast worden de overige voorgestelde bijzondere voorwaarden van de PMVC opgenomen in de vergunning.”

Frieslandcampina Professional NV telt wereldwijd 22.000 werknemers

Zie ook Soepel, maar consequent! van  25-02-2013 op deze website.

Tags: