Milieuvergunning voor Benelux Meat bvba in Maasmechelen

De Limburgse deputatie heeft op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove een tijdelijke milieuvergunning (verandering door toevoeging, uitbreiding en wijziging van een inrichting) tot 8 februari 2021 afgeleverd aan Benelux Meat bvba, Vredestraat 36 in Maasmechelen.

“De adviezen van alle diensten en instanties waren positief”, aldus Ludwig Vandenhove.

“De gemeente Maasmechelen gaf een negatief advies, maar op basis van stedenbouwkundige elementen, niet op basis van milieutechnische. Ik kan daar vanuit mijn bevoegdheid dan ook geen rekening mee houden. Ik treed de gemeente wel bij dat het bedrijf binnen de  12 maanden duidelijkheid moet scheppen over een nieuwe locatie.”

Hieronder vindt u het persbericht en het artikel uit ‘Het Belang van Limburg’ van donderdag 20 juli 2017.

Op woensdag 19 juli 2017 besliste de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove om een milieuvergunning af te leveren (verandering door toevoeging, uitbreiding en wijziging van een inrichting) voor een inrichting voor het slachten van dieren, te 3630 MAASMECHELEN, ter plaatse Vredestraat 36.
De hoofdactiviteiten van Benelux Meat omvatten het slachten van runderen en schapen en een uitsnijderij met winkel.

Het advies van het college van burgemeester en schepenen van Maasmechelen is ongunstig omwille van stedenbouwkundige aspecten en de ligging van het bedrijf. “Vanuit milieutechnisch standpunt kan ik hier decretaal echter geen rekening mee houden.” aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er 13 schriftelijke bezwaren ingediend welke hoofdzakelijk betrekking hebben op geuroverlast, geluidshinder, mobiliteitsaspecten en overlast van vliegen.

Het advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie  was unaniem gunstig voor een termijn eindigend op 8 februari 2021 mits een aantal bijzondere voorwaarden.

  1. de motor van de vrachtwagens moet tijdens het laden worden afgezet
  2. er wordt aanbevolen om de koeling van de vrachtwagens om te zetten op elektrisch
  3. het lossen van dieren en stalling in afwachting van slachten gebeurt inpandig
  4. Het bloed, afkomstig van het slachten van schapen op de tweede slachtlijn, wordt vanuit de citernes waarin het wordt opgevangen, rechtstreeks overgepompt in de bloedtank via een systeem dat morsverliezen voorkomt. Het slachtafval dient gekoeld opgeslagen en regelmatig afgevoerd naar erkende verwerkers. Tijdens lange weekends moet het slachtafval tussentijds in het weekend afgevoerd worden;
  5. Op de plaats waar de mestcontainer wordt opgesteld dient de exploitant een vloeistofdichte beton aan te leggen met bijhorende opstaande randen waardoor gelekte mestsappen worden opgevangen en afgevoerd naar de waterzuivering.
  6. De aanwezige mestcontainers dienen volledig afgesloten te worden.
  7. Om de geurhinder te beperken wordt er een stappenplan uitgevoerd.

Het advies van LNE Vergunningen en van ToezichtVolksgezondheid was gunstig mits bijzondere voorwaarden.

Ik volg het advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC)”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
De vergunning wordt toegekend tot 8 februari 2021.Tegen deze datum moet het bedrijf een alternatieve locatie hebben om zich te vestigen. Ik kan de gemeente bijtreden in hun vraag om snel duidelijkheid te hebben, binnen een termijn van 12 maanden, over de herlocalisatie. Zodoende kan er dit dossier in nauw overleg met de gemeente worden voorbereid en kan er tijdig gestart worden met de aanvraag van omgevingsvergunning op de alternatieve locatie. ”

Zie ook Het Belang van Limburg Slachthuis Eisden mag toch uitbreiden van 20-07-2017 en 21-07-2017, p 23.

Zie ook Verlenging milieuvergunning slachthuis Hasselt goedgekeurd van 25-02-2017 op deze website.

Tags: