Maatregelen nemen om agressieve honden te vermijden!

Regelmatig zijn er in de media verhalen over honden die voorbijgangers of eigenaars aanvallen.  Het zou jaarlijks gaan over om en bij de 40.000 bijtincidenten, zonder diegene, die nooit aangegeven worden.
Daarom worden er op dit ogenblik via diverse wegen maatregelen genomen en/of voorgesteld om agressieve honden te vermijden en/of te verbieden.
Voor alle duidelijkheid: het zijn niet altijd de honden, die in fout zijn, in een aantal gevallen zijn het de hondeneigenaars zelf, die verantwoordelijk zijn.


Op zondag 20 mei 2007 was Ludwig Vandenhove rond dit thema te gast in ‘De zevende dag’ op één.
Hij discussieerde er met gedragstherapeute voor honden mevrouw Vina Druwé en dierenarts Rudy De Meester. Zij waren het grotendeels eens over de maatregelen die genomen moeten worden, uitgezonderd over het expliciete verbieden van bepaalde hondenrassen.Hieronder vindt u het standpunt van burgemeester Ludwig Vandenhove.

Het verbieden van puppyverkoop via winkels is één van de maatregelen die door de Hoge Raad voor Dierenwelzijn (waar onder andere winkeliers, professoren, asielen, fokkers,… in zetelen) wordt voorgesteld, omwille van het feit dat veel van de puppy’s die in winkels verkocht worden gedragsstoornissen ontwikkelen, omdat ze vele weken en vaak maanden in een glazen bak worden opgesloten zonder enige vorm van contact en interactie met mensen, kinderen, nieuwe situaties enz.
Op die manier gaat de cruciale socialisatieperiode voorbij (voor een pup ligt deze tussen de 4 en de 13 weken). Het resultaat zijn gedragsgestoorde honden die zich niet kunnen aanpassen, angstig en potentieel agressief zijn.
Het wetsvoorstel dat puppyverkoop via winkels verbiedt, werd op donderdag 19 april 2007 in/> de Senaat definitief goedgekeurd, en is een eerste stap in het vermijden van agressieve honden.
Burgemeester-senator Ludwig Vandenhove diende dit wetsvoorstel in om de verkoop van puppy’s via winkels te verbieden in de Senaat. Volksvertegenwoordiger Magda De Meyer diende hetzelfde wetsvoorstel in de Kamer van volksvertegenwoordigers in.

Nadat de verkoop enigszins aan banden is gelegd, moet er via een wet geprobeerd worden om in te grijpen op het vlak van de kwekerijen.
De hondenverkoop moet toevertrouwd worden aan echte professionals: de fokkers. Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor het afleveren van gezonde honden, maar ook van gesocialiseerde honden. Het voorstel van Ludwig Vandenhove moet de fokkers beter omkaderen, controleren en meer mogelijkheden geven. Daartegenover staat dat het aantal rassen per fokker beperkt moet worden. Zij zullen zich dan meer kunnen specialiseren.
Onmiddellijk nadat het Parlement na de verkiezingen van 10 juni 2007 geherinstalleerd is, zal Ludwig Vandenhove in die zin een wetsvoorstel indienen.

Daarnaast moet er in dit wetsvoorstel ook gestipuleerd worden dat gevaarlijke honden echt verboden moeten worden.
Ludwig Vandenhove voorziet daarbij drie categorieën, die uiteraard verder concreet, liefst op wetenschappelijke en ervaringsgerichte basis, gestipuleerd dienen te worden. “Als ik spreek over gevaarlijke honden, dan heb ik het heel duidelijk over bepaalde kruisingen, die speciaal gekweekt worden met de bedoeling zo agressief mogelijk te zijn, zodanig dat de bezitter zich ook als een échte macho kan gedragen,” stelt Ludwig Vandenhove. “In die zin staan voor mij zulke gevaarlijke honden gelijk aan wapens.”
De twee en derde categorie zijn minder gevaarlijke honden, waarbij de derde groep de minst gevaarlijke is. De grens trekken tussen de minst gevaarlijke groep en de middengroep zal inderdaad moeilijker zijn, maar er blijft toch een verschil in gevaar tussen bijvoorbeeld een poedel en een Mechelse herder.

Ludwig Vandenhove wil ook een breed preventief en/of sensibiliserend luik voorzien in het wetsvoorstel. De bedoeling is om mensen (eigenaars) te leren (bewuster) om te gaan met hun huisdieren, en de dieren verder en beter te socialiseren. In deze fase zou een verregaande samenwerking met hondenscholen, dierenartsen, dierenwinkels, kwekerijen en andere deskundigen uitermate nuttig zijn. Dit luik kan er ook toe bijdragen om de impulsaankoop meer uit te schakelen. Het (kleuter- en basis)onderwijs kan hierin eveneens een belangrijke rol spelen.
Ook steden en gemeenten kunnen hierin een sensibiliserende en preventieve rol spelen. De stad Sint-Truiden doet dit bijvoorbeeld al via het dierenasiel, dierenartsen, dierenwinkels, fokkers, etc.
In die context pleit Ludwig Vandenhove voor de organisatie van de ‘week van het huisdier’ in Vlaanderen, zoals dit nu ook al in Nederland gebeurt. De stad Sint-Truiden zal in het najaar trouwens zulke week opzetten.

Op dit ogenblik heeft Sint-Truiden reeds in het desbetreffende politiereglement staan:
“Het is de eigenaars of begeleiders van honden die agressief of geneigd zijn te bijten, verboden met deze dieren op de openbare weg, het openbaar domein, op de begraafplaatsen en op de voor het publiek toegankelijke plaatsen te komen, indien deze honden niet voorzien zijn van een muilband.”