LSM legt verdeling extra middelen voor onderwijs vast

Het directiecomité van Limburgs Sterk Merk (LSM) heeft op maandag 20 februari 2017 de verdeling van de extra middelen voor het Limburgs onderwijs vastgelegd.

Ludwig Vandenhove maakt als gedeputeerde deel uit van het directiecomité van LSM.

"Ik betreur dat de Vlaamse regering ook niet met extra middelen over de brug komt om de specifieke problemen van het Limburgs onderwijs aan te pakken.
Een euro Vlaams geld langs een euro Limburgs geld zou veel logischer geweest zijn. Bovendien zetten we nu met Limburgs geld bepaalde projecten uit het Strategisch Actieplan voor Limburg (SALK) verder. Zo blijven we in Limburg van project tot project gaan in plaats van fundamentele problemen fundamenteel aan te pakken."

Hieronder vindt u de perstekst. 

LSM legt verdeling extra middelen voor onderwijs vast

Eind vorig jaar besliste het directiecomité van LSM om 5 miljoen euro vrij te maken voor onderwijs. Nu is er ook duidelijkheid over hoe LSM deze middelen wil inzetten. “We zullen de bijkomende middelen voor het Limburgs onderwijs inzetten op 4 speerpunten; zijnde voorschoolse taalstimulering en taalstimulering voor kleuters; STEM in het basisonderwijs, ongekwalificeerde uitstroom in het secundair onderwijs en de inkanteling van HBO5-opleidingen in het hoger onderwijs in Limburg”, aldus voorzitter van de Raad van Bestuur van LSM en eerste gedeputeerde Frank Smeets.

LSM kiest voor 4 speerpunten

Eind vorig jaar maakte gouverneur Herman Reynders in de aanloop naar de geplande Staten-Generaal van het Limburgs onderwijs bekend dat Limburg Sterk Merk (LSM) 5 miljoen euro extra middelen zou reserveren om het Limburgs onderwijs te versterken.

Het directiecomité van LSM, waarin CD&V, Open VLD, Sp.a en NV.A vertegenwoordigd zijn, heeft deze week beslist om het budget te verdelen over 4 centrale doelstellingen. Hierbij werd geopteerd voor een beperkt aantal projecten; projecten die een hefboomfunctie hebben, zeer breed gedragen zijn en die een antwoord bieden op de specifieke Limburgse onderwijssituatie.

Het directiecomité besliste daarom de 5 miljoen als volgt in te zetten:

- 1.200.000 euro wordt gereserveerd voor de verderzetting van het project 'Kind & Taal', dat zich richt op het voorschoolse en het kleuteronderwijs, teneinde de taalachterstand op zeer jonge leeftijd aan te pakken.

- 1.200.000 euro wordt vrijgemaakt om het project 'Ontdek Techniek Talent' verder te zetten. Dit project bereikt alle Limburgse basisscholen, en werkt op het ondersteunen van leerkrachten om  techniek in basisonderwijs te brengen; zo leren kleuters en jonge kinderen programmeren; probleemoplossend denken.... 

- 1.200.000 euro wordt gereserveerd voor nieuwe projecten in het secundair onderwijs. Hier wordt de klemtoon gelegd op een goede begeleiding/studiekeuze binnen het secundair onderwijs dat zich focust op de arbeidsmarkt en de meest kwetsbare doelgroepen voor vroegtijdig schooluitval. Ook hier speelt taal een rol. 

- 1.150.000 euro wordt gereserveerd voor de verdere uitbouw van HBO5 in Limburg. Dit opleidingsniveau is vooral in het licht van de Limburgse onderwijskaart een belangrijke meerwaarde. Het biedt jongeren de mogelijkheid ook vanuit het beroeps- en technisch onderwijs door te stromen naar het hoger (beroeps) onderwijs, zich verder te ontwikkelen en een diploma te behalen. 

De Staten Generaal heeft heel wat mensen aangezet zich te engageren voor onze Limburgse jongeren. De 10 kapstokken die werden aangereikt zijn slechts een tool. Dit engagement mag niet verloren gaan. Daarom dat het Limburgs Onderwijsplatform ervoor opteert om met het restbedrag onder meer een digitaal platform uit te werken, zodat de vele initiatieven die genomen worden ook gedeeld kunnen worden. “Op die manier wordt kennis uitgewisseld en kunnen de vele partners en scholen van elkaar leren” zegt gedeputeerde Peuskens.

Verankeren

Met de projecten 'Kind & Taal' en 'Ontdek Techniektalent' kiest LSM er duidelijk voor om initiatieven, die eerder reeds in gang gezet waren op langere termijn te verankeren. “Door een belangrijk deel van de LSM-middelen te gebruiken om initiatieven, die in het kader van Salk reeds in gang gezet waren, verder te zetten, geven we die projecten de kans om zich structureel te verankeren binnen het onderwijsveld. Die verankering is nodig om tot echt duurzame resultaten te komen”, zegt gedeputeerde Frank Smeets.

“Waar ik zeer tevreden mee ben is dat de middelen niet versnipperd worden en dat er samenhangende structurele keuzes gemaakt zijn: 'Kind & Taal' zet in op taalstimulering bij onze allerjongsten, het project 'Ontdek Techniek Talent' helpt kinderen uit het kleuter-en basisonderwijs hun technisch talent te ontdekken, de enveloppe voor nieuwe projecten in het secundair onderwijs is specifiek gericht op het versterken van de toekomstkansen van die jongeren die voortijdig dreigen de school te verlaten en/of met minder kansen op de arbeidsmarkt terecht te komen en inzetten op HBO5 in onze instellingen voor hoger onderwijs in Limburg, tenslotte, zal ertoe bijdragen dat meer jongeren met succes participeren aan hoger onderwijs”, stelt gedeputeerde Jean-Paul Peuskens.

Secundair onderwijs versterken

LSM reserveert 1.200.000 euro voor nieuwe projecten in het secundair onderwijs gericht op het tegengaan van schooluitval en het verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt bij deze jongeren die kiezen voor een arbeidsgerichte opleiding in het secundair onderwijs. Ook taalachterstand maakt hiervan deel uit.

Gedeputeerde Frank Smeets: “LSM heeft het Limburgs Onderwijsplatform gevraagd een of meer breed gedragen projectvoorstel(len) te doen voor deze middelen. Na goedkeuring door LSM kan dit project van start gaan vanaf het schooljaar 2017-2018.”

Grotendeels tevreden

“Ik sta voor 100% achter de gemaakte keuzes bij de verdeling van de extra LSM-middelen voor onderwijs. Maar ik had in alle eerlijkheid tegenover het brede engagement dat in Limburg leeft binnen en buiten de schoolmuren om ons onderwijs nog te versterken, ook op een betekenisvoller engagement van de Vlaamse Regering gehoopt. En dus kan ik vandaag ‘maar’ voor 80% tevreden zijn. Maar in onderwijstermen is dat nog altijd meer dan een onderscheiding”, besluit gedeputeerde van onderwijs Jean-Paul Peuskens.

Zie ook 5 miljoen euro voor onderwijs in Limburg van 08-11-2016 op deze website.