Het loopt nu echt wel de spuigaten uit!

Het loopt nu echt wel de spuigaten uit: het inzetten van camera’s in het politiewerk is een hulpmiddel, géén doel op zich!

De politiezone Westkust zou kortelings starten met een proefproject voor het gebruik van hoofdcamera’s door de agenten van het interventieteam. Met andere woorden, de interventieploegen zouden ‘op hun hoofd uitgerust’ worden met camera’s.

Als motivatie wordt gesteld dat er op die manier minder agressie gebruikt zal worden tegen de agenten, de kwaliteit van de processen-verbaal zal verbeteren en er minder discussie zal zijn over de tussenkomsten van de agenten.

 

“Dit initiatief loopt naar mijn mening toch echt wel de spuigaten uit!
Niet alleen getuigt deze motivatie van een uitgesproken wantrouwen in de functie van politievrouw/-man (politiewerk is bij uitstek een zaak van mensen!), maar daarenboven wordt hier het cameragebruik nog maar eens bovengetoverd als zaligmakend, daar waar diverse studies en besprekingen, zoals deze bij de stemming van de wet op het cameragebruik tijdens vorige legislatuur, uitwijzen dat het inzetten van camera’s slechts een hulpmiddel kunnen zijn in gedegen politiewerk.
Het is naar mijn oordeel zeer de vraag of dit proefproject zelfs kan ingepast worden in de vigerende reglementering inzake cameragebruik door de politiediensten. Met andere woorden, met de huidige wetgeving is deze toepassing volgens mij compleet onwettelijk.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

“Ik zal volgende week in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, minister Patrick Dewael ondervragen over deze aangelegenheid.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

“In datzelfde verband wil ik nog eens aandringen op de snelle behandeling in de Kamer van Volksvertegenwoordigers van mijn wetsvoorstellen tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's.
Mijn wetsvoorstellen zijn grotendeels gebaseerd op technische bemerkingen van politiemensen op het terrein, die een concrete en betere toepassing van de camerawet mogelijk moeten maken.

Dat de genoemde wet op het cameragebruik, waarvan ik steeds een voortrekker geweest ben, voor de politiemensen op het terrein problemen oplevert, wil ik niet ontkennen. Integendeel, dat ik ook de reden waarom ik met deze wetsvoorstellen het initiatief heb genomen om aan een aantal praktijkproblemen tegemoet te komen. Ik heb dan ook bij de voorzitter van de bevoegde Kamercommissie aangedrongen om snel werk te maken van de door mij voorgestelde correcties teneinde het inzetten van camera’s door de politiediensten op het terrein correct en doeltreffend te laten verlopen.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

Het weloverwogen en gericht inzetten van camera’s is een essentieel hulpmiddel bij resultaatsgericht politiewerk, maar mag geen doel op zich worden of gebruikt en in dit geval zelfs misbruikt worden om initiatieven, zoals in de politiezone Westkust, op te zetten.

 

 

Zie ook onder andere de teksten ‘Zuinig met het gebruik van veiligheidscamera's!’, 'Cartoon: de camerawet moet aangepast worden!’ en 'Veiligheid is en blijft een basistaak van de overheid!' op deze website.