"Handen in elkaar slaan tegen racisme"

Op woensdag 21 maart 2012 was het wereldwijd ‘de dag tegen racisme’.
Ludwig Vandenhove/> ondertekende als eerste Limburgse burgemeester het actieplan van het netwerk van de Europese Coalitie van Steden tegen Racisme op de stationssite van As, Stationsstraat 124, 3665 AS.
Zie de website www.kolenspoor.be.


Hiermee onderschrijf ik het actieplan, waarin verschillende maatregelen staan in de aanpak van racisme en discriminatie op lokaal niveau.”, zegt
Ludwig Vandenhove/>.

“Het gaat over een netwerk van steden uit verschillende Europese landen, opgericht om van gedachten te wisselen over de aanpak van racisme en discriminatie en om op dat vlak van elkaar te leren.
De International Coalition of Cities against Racism (ICCAR) wil door onderlinge uitwisseling en samenwerking de strijd tegen racisme en discriminatie opvoeren.
De lokale en stedelijke verantwoordelijken worden gezien als sleutelfiguren bij uitstek in de dynamisering van het proces.”

De ICCAR is een initiatief van de United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dat tot stand kwam in navolging op de wereldconferentie tegen racisme, raciale discriminatie, xenofobie en intolerantie in Durban (Zuid-Afrika).
Om rekening te kunnen houden met de specificiteit van de verschillende wereldregio’s, werd ervoor geopteerd om regionale coalities op te starten.
De Europese coalitie, de European Coalition of Cities against Racism (ECCAR), werd opgericht in december 2004 te Nuremberg met als doelstellingen:
-  strijden tegen elke vorm van racisme en discriminatie op gemeentelijk niveau;
- het steunen van steden in deze taak via een 10-punten actieplan (zie hieronder);
-  het versterken van de samenwerking tussen instellingen en organisaties, die zich inzetten in de strijd tegen racisme en discriminatie;
- sensibiliseren van het Europese volk over de waarden van een rechtvaardige en op solidariteit gebaseerde samenleving en de Europese inwoners motiveren om gelijkheid te promoten.

“ECCAR wil Europese steden aanzetten om discriminatie te verbannen door een 10-punten actieplan te laten onderschrijven, die betrekking hebben op verschillende lokale bevoegdheden, zoals tewerkstelling, onderwijs, huisvesting en/of culturele bevoegdheden.
Deze 10 punten zijn:
- grotere waakzaamheid voor racisme;
- racisme en discriminatie evalueren en het gemeentelijk beleid doorlichten;
- betere ondersteuning voor slachtoffers van racisme en discriminatie;
- meer participatie en beter geïnformeerde inwoners;
- de stad als een actieve supporter van acties rond Gelijke Kansen;
- de stad als werkgever en dienstverlener met aandacht voor gelijke kansen;
- rechtvaardige toegang tot huisvesting;
- racisme en discriminatie bestrijden via onderwijs;
- culturele diversiteit promoten;
- hate crime en conflict management.

De leden worden gevraagd om tweejaarlijks een rapportage van het actieplan op te maken, dat geëvalueerd wordt door het wetenschappelijk secretariaat van de Coalitie.

“Verschillende sp.a-vertegenwoordigers van Limburgse gemeenten en steden kwamen samen in As om zich te engageren om in dit netwerk te stappen.
Wij zijn hiermee de eerste in Limburg.
Op gemeentelijk vlak roepen we al onze sp.a-raadsleden op om dit punt aan te kaarten in de diverse gemeenteraden.
Eenzelfde oproep zal gedaan worden in de provincieraad.”, zegt
Ludwig Vandenhove/>.

Op dit ogenblik zijn er 104 lidsteden uit 22 Europese landen toegetreden tot het netwerk.
Uit België zijn er 13 steden toegetreden, waarvan 4 uit Vlaanderen, namelijk Gent, Oostende, Turnhout en Sint-Niklaas. Maar nog geen enkele gemeente/stad uit Limburg had zich lid gemaakt tot nu.

Ludwig Vandenhove/>: “Met het ondertekenen van dit charter verbinden we ons ertoe om een beleid uit te werken dat gericht is op een grotere waakzaamheid voor racisme, een betere ondersteuning van de slachtoffers, een gelijke kansenbeleid op de arbeidsmarkt en een voor iedereen toegankelijke huisvestingsmarkt.

Ook in Sint-Truiden wordt aandacht geschonken aan deze internationale dag tegen racisme en discriminatie.
Tussen maandag 9 maart 2012 en maandag 26 maart 2012 staan in de hal van het station, in het administratief centrum, in het politiehuis, in de openbare bibliotheek de Leidraad, in het stedelijk zwembad en in het Huis van de Wereld mannetjes met informatiefolders in de hand van het Meldpunt Discriminatie.
Het Meldpunt Discriminatie is een dienst op initiatief van de stad Hasselt in samenwerking met Gelijke Kansen Vlaanderen en het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijdingen.
Er zijn hoofdvestigingen in Genk en Hasselt en meldingen uit Sint-Truiden worden onderzocht door het meldpunt in Hasselt.”

Waarom vieren we juist op 21 maart de internationale dag tegen racisme en discriminatie? Het antwoord ligt in Zuid-Afrika met de invoering van de apartheid.

“Wie veel tussen de bevolking beweegt, weet dat de onverdraagzaamheid en racisme actueler zijn dan ooit.
Het blijft een dagelijks gevecht.”, besluit
Ludwig Vandenhove/>.

Hierover is op zaterdag 24 en zondag 25 maart 2012 een artikel verschenen in Het Belang van Limburg.