DE WAARHEID!

Rond de asiel-, migranten- en vreemdelingenproblematiek worden er heel wat onwaarheden verteld.
Sommige mensen omdat ze inderdaad niet beter weten, en dat is nog te begrijpen en te verdedigen, anderen echter bewust precies met de bedoeling om mensen tegen mekaar op te zetten.
Voor wie haar/zijn geschiedenis kent, weet tot wat dit allemaal geleid heeft, dicht bij ons, maar in feite in gans de wereld.


Hieronder vindt u, voor wat de asiel-, migranten- en vreemdelingenproblematiek betreft een objectieve nota met een aantal gegevens, die bepaalde verkeerde en onterechte stellingen moeten ontkrachten.

Burgers en mensen bewust verkeerd bepaalde dingen voorlichten heeft in de geschiedenis een naam: fascisme!
‘Lijst Burgemeester’ wil hier tegenin gaan: wij zijn vóór iets, niet tegen iets!

Alle mensen zijn voor ons gelijk, ongeacht de filosofie, geloofsovertuiging, huidskleur, etc.Vooroordelen omtrent vreemdelingen

Er bestaan heel wat vooroordelen omtrent de aanwezigheid van vreemdelingen en asielzoekers, in Vlaanderen in het algemeen en in Sint-Truiden in het bijzonder. Deze nota heeft de bedoeling correcte informatie te geven en het één en het ander in de juiste context te plaatsen.

Maakt het uit welke begrippen we gebruiken als we over vreemdelingen praten?

Het begrip vluchteling wordt in het algemeen gebruikt voor een asielzoeker die al dan niet erkend is als vluchteling.
Wanneer asielzoekers erkend worden als vluchteling (volgens de Conventie van Genève), krijgen ze een verblijfsvergunning en mogen ze in België blijven. Wanneer ze niet erkend worden, krijgen ze het bevel het grondgebied te verlaten.
Negen op tien asielzoekers worden NIET erkend en moeten het land verlaten!

Allochtonen zijn personen waarvan de ouders of grootouders uit een ander land komen. Ze zijn al dan niet Belg. Onder de Belgen zijn er dus ook (heel wat) personen met een allochtone afkomst. Spreken in ‘wij-zij’-vorm klopt dus niet want ‘wij Belgen’ is geen homogene groep.

De begrippen vreemdelingen of buitenlanders worden ook vaak gebruikt om over allochtonen te spreken. Dit zijn echter begrippen die nooit precies aanduiden wie we bedoelen.
Extreemrechts gebruikt graag de begrippen vreemdeling of buitenlander terwijl velen hier al lang verblijven en/of hier geboren en getogen zijn. Hun zogenaamde ‘eigen cultuur’ is hun inmiddels vaak vreemd geworden.
Veel mensen gebruiken deze begrippen dus eigenlijk om personen met een andere huidskleur aan te duiden. Nederlanders, Amerikanen of Fransen worden veel minder als vreemdeling of buitenlander beschouwd, hoewel ze dat ook zijn. 

We leggen daarom best het accent op iemands rol als burger of inwoner. Dat zijn we allemaal. Daardoor vallen (discriminerende) verschillen weg en voelen personen met een andere afkomst zich meer geaccepteerd, hetgeen de integratie ten goede komt.

Binnen de groep inwoners van Sint-Truiden is er een grote diversiteit. Mensen met een verschillende religie, mensen van verschillende etnisch-culturele afkomst, ouderen, jongeren, personen met een handicap, (ex-)psychiatrische patiënten, enz. Een andere huidskleur, cultuur of godsdienst zijn maar enkele verschillen die er bestaan. Opvallend genoeg vestigt extreemrechts enkel op deze verschillen de aandacht.
Sterker nog, het Vlaams Belang heeft in één van haar publicaties in Sint-Truiden ook al de (ex-)psychiatrische patiënten aangepakt. Je merkt het: eerst de vreemdelingen, dan de (ex-)psychiatrische patiënten, wie zal de volgende groep zijn? 

Conclusie: het gebruik van deze begrippen laat te wensen over, er zijn altijd groepen die we niet benoemen, maar wel bedoelen of andersom, als het over vreemdelingen of buitenlanders gaat. Er moet dus omzichtig met deze begrippen omgegaan worden en beter geduid worden wie bedoeld wordt. Anders is er het gevaar dat je verkeerde uitspraken doet over bepaalde bevolkingsgroepen.

Zijn er veel asielzoekers en allochtonen in Sint-Truiden?

Er verblijven inderdaad heel wat asielzoekers in Sint-Truiden (gemiddeld tussen de 800-900), maar ook in heel Zuid-Limburg. De fruitsector speelt hier zeker een rol in. Vaak hoor je vanuit de fruitsector ook racistische verhalen over de aanwezigheid van vreemdelingen, terwijl ze dan wel vergeten dat zij voor een groot stuk mee verantwoordelijk zijn voor hun aanwezigheid hier.

Ongeveer de helft van de groep asielzoekers verblijft in het opvangcentrum voor asielzoekers in Bevingen. Dit centrum heeft een opvangcapaciteit van 450 asielzoekers, maar er verblijven nu (cijfers september 2006) 380 asielzoekers.
Daarbij moeten we opmerken dat maar één tiende van de asielzoekers een verblijfsvergunning krijgt. Het is dus een grote groep, maar de in- en uitstroom is ook heel groot.

Het aantal niet-Belgen in Sint-Truiden is (zeer) laag ten opzichte van Limburg. Sint-Truiden telt 2,8 % niet-Belgen terwijl er in Limburg meer dan 8 % niet-Belgen zijn.
Het zijn vooral de Nederlanders (16,8 %), de Indiërs (15,3 %) en de Marokkanen (6,1 %) die een grotere aanwezigheid in Sint-Truiden hebben.

Het totaal aantal inwoners van vreemde afkomst in Sint-Truiden bedraagt 5,5%. Het gaat over 2,8% vreemdelingen en 2,7% nieuwe Belgen (nieuwe Belgen zijn vreemdelingen die Belg werden via de zogenaamde snel-Belg-wet). Dat komt neer op 2098 inwoners. Op Limburgs niveau stelt dat niet veel voor. Maar 15 Limburgse gemeenten van de 44 hebben minder inwoners van vreemde afkomst dan Sint-Truiden.
Mensen die denken dat er dus veel personen van vreemde afkomst in Sint-Truiden rondlopen, vergelijken Sint-Truiden best even met Maasmechelen (35% inwoners van vreemde afkomst), Genk (33%), Hamont-Achel (32,5%) of Lanaken (31,4%). 

Binnen deze groep van vreemde afkomst zijn in Sint-Truiden de grootste gemeenschappen de Indiërs (354), de Marokkanen (262), de Nederlanders (212) en personen uit Servië en Montenegro (104).

Als we de inwoners van vreemde afkomst samentellen met het aantal asielzoekers, komen tot een getal dat het beste weergeeft hoeveel personen van vreemde afkomst er in Sint-Truiden verblijven, en dat zijn 2948 personen. Dat is 7,59% van de bevolking. Daarmee zit Sint-Truiden nog steeds onder de ruim 8,0% niet-Belgen in Limburg (waar geen asielzoekers en Belgen van vreemde afkomst zijn bijgeteld!).
Wie nu nog zegt dat er in Sint-Truiden VEEL vreemdelingen wonen, gelooft dus in cafépraat.  

Moet er overheidsgeld in integratie van vreemdelingen geïnvesteerd worden?

Basisprincipe is dat voor elke inwoner, ook de vreemdelingen, dezelfde rechten en plichten gelden. Ik ben dus geen burgemeester van de ‘zwarten’, maar van ALLE mensen.
We kunnen op twee manieren omgaan met het feit dat er vreemdelingen in Sint-Truiden verblijven: werken aan een goede ontvangst en integratie of hen negeren en ons niet bekommeren om een verdraagzame samenleving waarin iedereen gelijk behandeld dient te worden.
Wanneer we niet investeren in integratie zal het veel langer duren voordat vreemdelingen zich aanpassen, de taal leren, de cultuur leren kennen, enz. Juist door taallessen en inburgeringstrajecten aan te bieden kunnen vreemdelingen sneller hun weg in de samenleving vinden en zich aanpassen aan lokale gewoonten en regels.
Bijna iedereen wil dat vreemdelingen zich aanpassen, de taal van het land spreken, lokale gewoonten en cultuur respecteren, de regels naleven: dit gaat niet vanzelf. Vreemdelingen moeten daarom opgenomen worden in de samenleving, het verenigingsleven, onderwijs volgen, evenwaardige tewerkstellingskansen krijgen, enz. Via allerlei processen kan de integratie bevorderd worden. Deze integratieprocessen moeten echter gecoördineerd en opgevolgd worden, om ze beleidsmatig te kunnen aansturen. Dat kan niet door een beleid met oogkleppen op te voeren.  
Als stadsbestuur hebben wij er al vanaf 1995 voor geopteerd om een echt asiel- en migratiebeleid te voeren met als gevolg dat we relatief weinig of geen problemen kennen in vergelijking met andere steden (bijvoorbeeld Antwerpen).

Hebben vreemdelingen meer rechten of recht op meer steun dan autochtonen?

Vreemdelingen hebben eerder minder rechten: asielzoekers mogen bijvoorbeeld niet werken.
Financiële steun van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) is hetzelfde voor rechthebbende Belgen en niet-Belgen. Na een sociaal onderzoek wordt bepaald of iemand recht heeft op steun en op hoeveel: 417,07 EUR voor een samenwonende, 625,60 EUR voor een alleenstaande of 834,14 EUR voor een gezinshoofd. Verder moeten Belgen en niet-Belgen zich aan dezelfde regels houden, er is geen reden tot voorkeursbehandeling van wie ook.

Krijgen vreemdelingen sneller een huis bij de huisvestingsmaatschappij dan autochtonen?

Vreemdelingen of Belgen van allochtone afkomst vallen onder dezelfde voorwaarden als Belgen. De toewijzing van een huis gebeurt volgens bepaalde criteria die voor iedereen hetzelfde zijn. Dus: geen voorrang!

Is de criminaliteit in Sint-Truiden hoger bij vreemdelingen dan bij autochtonen?

Voor de bijna 3500 criminele feiten in 2005 worden er vooral Belgen aangeduid als vermoedelijke dader (48%), in 38% van de gevallen gaat het over een onbekende dader en in 14% van de gevallen gaat het over vreemdelingen.
Feiten die vreemdelingen plegen, vallen vooral onder de lichte criminaliteit zoals winkeldiefstal. Als er trouwens een asielzoeker uit het opvangcentrum een diefstal pleegt, wordt dit onmiddellijk vergoed door het opvangcentrum.
De meeste zogenaamde criminele feiten die aan vreemdelingen gelinkt zijn, gaan over het illegaal verblijf.
De meeste feiten worden geregistreerd op naam van Indiërs, gevolgd door Nederlanders, Russen, Spanjaarden en Roemenen.
De gemiddelde criminaliteitsgraad bij vreemdelingen ligt dus zeker NIET hoger dan bij de Belgen.

Wat is het lokaal beleid inzake winkels met allochtone uitbaters en ‘huisjesmelkerij’?

Sint-Truiden telt een 14-tal winkels met allochtone uitbaters. Opvallend is dat mensen die tegen de aanwezigheid van deze winkels zijn, zelf wel eens deze winkelpanden verhuren, vaak aan woekerprijzen.
Hetzelfde zien we bij de panden waar er vreemdelingen gehuisvest worden tegen woekerprijzen. Ook daar gaat het soms over mensen die eigenlijk tegen vreemdelingen zijn, maar wel graag een graantje willen meepikken door panden aan hen te verhuren aan hoge prijzen voor een lage kwaliteit.

Is het je al opgevallen wie er tegenwoordig nog een nachtwinkel uitbaat? Het zijn vooral buitenlanders, ook en vooral omdat Belgen dit niet meer willen doen. Toch maakt iedereen, vooral Truienaren, graag eens gebruik van hun diensten omdat het hen goed uitkomt. Is een beetje meer verdraagzaamheid dan niet op zijn plaats?

Sint-Truiden voert een strenge aanpak inzake huisjesmelkerij. De lokale
politie Sint-Truiden -/> Nieuwerkerken - Gingelom houdt
minstens 1 keer per maand controles op illegaliteit en de huisjesmelkerij van hypocriete Truienaren (‘tegen buitenlanders, maar wel krotten verhuren tegen woekerprijzen’). Sint-Truiden staat in Vlaanderen aan kop wat de controle op de huisjesmelkerij betreft en dankzij de controle van de wooninspectie (Vlaamse overheid, agentschap inspectie Ruimtelijke ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) Limburg) worden heel wat ongeschikte woningen onbewoonbaar verklaard.
Inzake de aanpak van leegstand en verkrotting van woningen scoort Sint-Truiden zeer goed en staat ze op de 38e plaats van de 44 Limburgse gemeenten. Er is dus heel weinig leegstand en verkrotting in Sint-Truiden.

Heeft de stad voordeel bij de aanwezigheid van het opvangcentrum voor asielzoekers in Bevingen?

Het stadsbestuur ontvangt jaarlijks een premie van meer dan 100.000,00 EUR van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) voor de aanwezigheid van het opvangcentrum op zijn grondgebied.
Daarnaast zorgt de aanwezigheid van het centrum voor een economische impuls gezien het personeel en het centrum inkopen doen bij de middenstand in Sint-Truiden. Per jaar loopt dat bedrag op tot zo’n 100.000,00 EUR.
Tot slot is het opvangcentrum een werkgever die 82,5 fulltime-equivalent personeelsleden werk bezorgt, waarvan 31 personeelsleden in Sint-Truiden zelf wonen en vele collega’s in de omgeving van Sint-Truiden.
De kosten of inspanningen die er zijn rondom de aanwezigheid van het centrum staan dan ook niet in verhouding tot de voordelen.

Wat doet de stad voor vreemdelingen?

De stad werkt rond vreemdelingen vanuit het principe dat integratie moet aangestuurd en bevorderd worden. Geen beleid of een repressief beleid naar vreemdelingen leidt zeker niet tot een betere sociale cohesie of een warmere samenleving.
De stad hanteert het principe van inclusief werken, dat wil zeggen dat er zo weinig mogelijk categoriale initiatieven worden opgezet, maar er binnen bestaande diensten en organisaties wordt gewerkt om de integratie te bevorderen. Deze aanpak werkt kostenbesparend.
Integratie bevorderen we door taallessen en lessen maatschappelijke oriëntatie aan te bieden, vreemdelingen op te nemen in het sociaal en verenigingsleven, te laten participeren aan activiteiten, te laten meedenken over beleid, te helpen bij vragen, enz.
Vreemdelingen met slechte bedoelingen of overtreders van de wet worden, net zoals Belgen die dit doen, aangepakt en gestraft voor gepleegde feiten.

Pakken de vreemdelingen ‘ons’ werk af?

We zien bij vreemdelingen veel hogere werkloosheidscijfers dan bij Belgen en zien dat vreemdelingen vooral actief zijn als arbeider en veel minder als bediende.
Vooral vreemdelingen plukken ‘ons’ fruit waardoor met name zij voor de opbrengst van de fruitsector zorgen.
Steeds minder autochtone Belgen willen hun handen nog vies maken of zware arbeid verrichten. Deze vacatures worden quasi enkel nog ingevuld door vreemdelingen. Er is dus nog werk, maar sommige jobs laten de Belgen liever aan anderen over.

Komen er veel vreemdelingen naar België, Sint-Truiden?

Gezien Sint-Truiden een opvangcentrum heeft, worden er geen asielzoekers meer aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) toegewezen voor opvang, hetgeen kostenbesparend werkt voor de stad Sint-Truiden. Dat is in andere steden zonder opvangcentrum wel het geval.
Het staat iedereen vrij te wonen waar zij/hij wil. Asielzoekers die aan een ander OCMW zijn toegewezen, kunnen dus ook in Sint-Truiden komen wonen, wat ook gebeurt. Mensen van eenzelfde nationaliteit zoeken elkaar nu eenmaal op. 
Van de 800-900 asielzoekers die er gemiddeld in Sint-Truiden verblijven, woont ongeveer de helft in het opvangcentrum.
De asielwetgeving wordt nationaal bepaald. Lokale besturen hebben hier geen vat op. Als politicus heb ik echter al meermaals gepleit voor een snellere asielprocedure waarbij een asielzoeker binnen de 2 à 3 maanden een antwoord moet krijgen op haar/zijn aanvraag en dan ook op een menselijke manier gerepatrieerd moet worden. De onmenselijkheid van het leven in lange onzekerheid moet dringend aangepakt worden.
Asielzoekers zouden ook beter moeten voorbereid worden op hun terugkeer, vermits meer dan 90% hoe dan ook terugmoet.

Kan er iets veranderd worden aan ‘het komen van’ vreemdelingen?

De migratie van de mens is een mondiaal gegeven: mensen zullen altijd op zoek gaan naar betere levensomstandigheden, zullen vluchten voor ontberingen, verdrukking, oorlogen …
Migratie is van alle tijden en zo oud als de geschiedenis. Ook Belgen trokken in oorlogstijd massaal naar andere landen om een veilig onderkomen te zoeken. Ze hoopten toen ook op een gastvrije ontvangst in deze landen.
Mensen zijn mobiel en gaan wonen waar ze willen. Steeds minder mensen zijn gebonden aan dorp, stad, streek of provincie.
Wie haar/zijn geschiedenis kent, weet dat talrijke Vlamingen zo’n 30 jaar geleden in Wallonië gingen werken.
Het aantal asielzoekers is sterk gedaald: in 2000 waren er nog 42.691 asielaanvragen, in 2005 nog maar 15.957 aanvragen. Op 589 gemeenten in heel België betekent dat 27 asielzoekers per gemeente.
We hebben de keuze: ofwel meer geld besteden aan ontwikkelingssamenwerking, zodat de mensen het daar goed hebben, ofwel zullen mensen naar hier blijven komen! Een politieke partij, die iets anders beweert, bedriegt de mensen!

Hoe gaan we best om met de aanwezigheid van vreemdelingen?

§ Een samenleving vol diversiteit zien we als een uitdaging en meerwaarde.
§ Het verschil in huidskleur en afkomst behoeft ons inziens niet meer of minder aandacht dan verschillen in leeftijd, gezondheid, werk, opleiding, enz.
§ Op geen enkel terrein mag er discriminatie zijn.
§ We werken inclusief inzake vreemdelingen. Dat wil zeggen dat we proberen zo weinig mogelijk categoriale activiteiten op te zetten, maar met het bestaande aanbod ook vreemdelingen willen bereiken, zodat zij worden opgenomen in de reguliere werking van diensten, organisaties, verenigingen, enz.
§ Soms zijn er wel categoriale maatregelen nodig, net zoals ouderen, jongeren, personen met een handicap,… soms ook extra zorg of aangepaste hulp nodig hebben, zij het in dit geval met de bedoeling als tijdelijk initiatief. 
§ We hebben lokaal en zelfs Vlaams of nationaal geen vat op internationale tendensen inzake migratie (geen gemeentelijke thema!).
§ Iedereen wordt steeds mobieler, Belgen emigreren ook en hopen ook op een goede ontvangst en hulp bij hun inburgering en integratie.
§ Opvallend is dat Belgen ook de neiging hebben, wanneer ze in een ander land gaan wonen, hun gewoonten vast te houden, dezelfde eet- en leefstijl en huisinrichting te kiezen, met mensen om te gaan die hun taal spreken!
§ Een onverdraagzame houding en klimaat in België komt het imago van het land niet ten goede. Hoe willen we dat buitenlanders met ons handel drijven en in ons land investeren als ze voelen dat ze niet welkom zijn en er een klimaat van onverdraagzaamheid heerst…?§ Wat zou ons land en onze cultuur voorstellen zonder uitheemse muziek, eten, kleding, tradities of mensen?
§ Het gaat om de mens achter de vreemdeling, zijn capaciteiten tellen, niet haar/zijn huidskleur, taal of nationaliteit.

Uitspraak
Ludwig Vandenhove/>:
“Gaan burgers nu ook stemmen voor politici, die beloven iets aan het weer te kunnen doen?
Hopelijk vinden burgers het absurd om te stemmen voor politici, die beweren dat ze iets aan het weer kunnen doen.
In feite is het even absurd te stemmen voor partijen en/of politici, die beweren in onze open wereld dat ooit nog alle migranten en asielzoekers naar hun land van herkomst zullen teruggestuurd worden en die ontkennen dat de multi-culturele samenleving de samenleving van de toekomst is.”

Ludwig Vandenhove
/>
burgemeester - senator