Campagne: ‘anders gekleurd maar daarom niet slecht - er is niets vreemd aan Sint-Truiden’ van start!

Vorig weekend is de jaarlijkse informatie- en sensibiliseringscampagne over verdraagzaamheid en hoffelijkheid van de stad Sint-Truiden van start gegaan met als slogan ‘anders gekleurd maar daarom niet slecht’ en als baseline ‘er is niets vreemd aan Sint-Truiden’.
Het is al het vierde jaar op rij dat dergelijke actie op touw wordt gezet. Dit jaar wordt de campagne nog meer opengetrokken naar verdraagzaamheid en hoffelijkheid tussen burgers onderling in het algemeen en naar vreemdelingen toe in het bijzonder.In het kader van de recente drieste gebeurtenissen in Brussel en Antwerpen is dit thema meer dan ooit actueel. Sint-Truiden hamert al jaren op een debat en een dialoog over verdraagzaamheid, openheid en een vreedzaam samenleven.

De multiculturele samenleving is een feit en daagt elke burger uit te werken aan de maakbaarheid en de leefbaarheid ervan. De aanwezigheid van verschillende culturen en religies en/of levensbeschouwingen in onze samenleving moet gepaard gaan met dialoog en ontmoeting.
We leven in een OPEN samenleving waarin het de uitdaging is om samen te leven in diversiteit. Dit vraagt inzet en een inspanning van iedereen. We willen ons daarbij niet blind staren op wat ons scheidt maar op wat ons bindt.

Ludwig Vandenhove/>: “Sint-Truiden heeft heel wat culturen en nationaliteiten op haar grondgebied. Andere culturen en religies zijn een verrijking. Neem bijvoorbeeld het feit dat asielzoekers of allochtonen soms in groepjes op straat staan. We kunnen dit ervaren als bedreigend maar tegelijkertijd geven zij juist ook een voorbeeld van hoe we onze sociale contacten opnieuw kunnen versterken: door een praatje te slaan met onze buren of vrienden. En waarom niet op straat?”.
De stad Sint-Truiden neemt precies heel wat buurtondersteunende initiatieven (bijvoorbeeld het geven van barbecuecheques, het ondersteunen van wijkkermissen en het schenken van postkaarten die nieuwe inwoners kunnen bezorgen aan hun buren om zo op een ludieke manier kennis te maken met elkaar) om dit gevoel ook opnieuw bij ons ingang te doen vinden. En gezien de toenemende interesse voor al deze initiatieven, blijkbaar met het nodige succes. Er werden dit jaar bijvoorbeeld tot nog toe (en de zomermaanden moeten nog komen!) al 33 aanvragen ingediend bij de preventiedienst voor de zogenaamde barbecuecheques. We merken dat er elk jaar meer en meer mensen van deze ondersteuning gebruik maken om iets te organiseren samen met hun straat, buurt of wijk. Dit wijst erop dat mensen terug meer nood hebben aan het ervaren van een echt buurtgevoel, een gevoel van samenhorigheid in de eigen straat, wijk of buurt.

Sint-Truiden is divers gekleurd maar is daarom nog geen vreemde(lingen) stad. Qua cijfers zitten we zelfs beneden het Limburgs gemiddelde. Meer en meer steden en gemeenten zullen verkleuren en zullen multireligieus worden.
Sint-Truiden speelt op dit vlak een voortrekkersrol door al jarenlang expliciet aandacht te hebben voor deze evoluties. Sint-Truiden heeft er niet voor niets voor gekozen haar troef als cultureel-religieuze stad sterk uit te spelen.
Jaarlijks vinden er tal van culturele en religieuze activiteiten in Sint-Truiden plaats waaraan het stadsbestuur haar medewerking verleent, denk aan: Fiësta Tropical, Marché Mondial, de fototentoonstelling ‘Verschillend Gelijk’ die op 20 juni geopend werd, het project Tolerancia, de plannen om een jeugdhuis onder te brengen op het voormalig militair domein dichtbij het opvangcentrum voor asielzoekers Sint-Truiden, de tentoonstelling ‘Van hieraf moet je gaan’ rond verschillende godsdiensten, die vorig jaar meer dan 12.000 bezoekers trok, de jaarlijkse zomercampagne rondom verdraagzaamheid en het vreemdelingenbeleid, het platform rondom de interculturele en interlevensbeschouwelijke dialoog waar de visietekst ‘samen … een stad apart’ tot stand kwam en werd ondertekend door schooldirecties en vertegenwoordigers van de verschillende religies en/of levensbeschouwingen in België, enz.

Ook de komende jaren zal Sint-Truiden haar unieke positie behouden door met vernieuwende projecten te komen. Zo heeft het stadsbestuur van Sint-Truiden plannen om -  samen met het Interdisciplinair Centrum voor Religiestudie (ICRS, Katholieke Universiteit Leuven) en het Museum voor Vlaams Minderbroeders - een educatief centrum voor wereldreligies te openen. Dit centrum is een vervolg op de tentoonstelling ‘Van hieraf moet je gaan’ maar dan met een permanent karakter. In dit centrum kunnen scholen uit het secundair onderwijs terecht om op een educatieve manier de gebruiken en de rituelen van andere religies te ontdekken. Meer informatie hierover zal in de komende weken volgen.   

Via deze informatie- en sensibiliseringscampagne wil het stadsbestuur haar inwoners en bezoekers wijzen op het belang van verdraagzaamheid en hoffelijkheid en hen blijven sensibiliseren om te werken aan een verdraagzame en multiculturele samenleving. De campagne wil niet alleen de autochtone Truienaar oproepen om verdraagzaam te zijn, maar doet ook een appèl op de allochtone bevolking om rekening te houden met de lokale cultuur, gebruiken en regels. Enkele belangrijke leefregels werden eerder in de folder ‘samenleven in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken’ in verschillende talen uitgelegd, die nog steeds ter beschikking is en die ook uitgedeeld wordt door de asielzoekers.  

Wat houdt deze nieuwe campagne concreet in?
Er worden dit jaar postkaarten samen met appels uitgedeeld door stadswachten en asielzoekers in de stad, op verschillende evenementen en vooral ook tijdens allerhande buurtactiviteiten (barbecues).
Op de kaarten staan een heleboel rode appels met daar middenin één groene appel. De appels verwijzen duidelijk naar de fruitsector en de stad Sint-Truiden. De eerste vreemdelingen in onze stad, vooral sikhs, zijn ook door de fruitsector naar hier gekomen. Het vormgevingsbureau heeft een creatieve link weten te leggen tussen de eigenheid van de stad en het thema verdraagzaamheid en hoffelijkheid. ‘Anders gekleurd maar daarom niet slecht’ spreekt voor zich. De baseline ‘er is niets vreemd aan Sint-Truiden’ wil duidelijk maken dat er niets vreemd is aan een stad die een open vreemdelingenbeleid voert, die de aanwezigheid van verschillende culturen en religies niet als een probleem beschouwt en die wil oproepen voor zoveel mogelijk verdraagzaamheid en hoffelijkheid.

Op de postkaarten staat een korte tekst en enkele ‘wist-je-datjes’ over het vreemdelingen- en integratiebeleid van de stad Sint-Truiden. Er wordt ook verwezen naar de website van de stad waarop je binnenkort een meer uitgebreide brochure over het vreemdelingenbeleid van de stad kan downloaden. Deze brochure kan je ook aanvragen bij de lokale integratiedienst, Kazernestraat 34, 3800 Sint-Truiden, tel. 011-70 18 64, e-mail: manuel.lub@sint-truiden.be.

De campagne loopt nog tot half september 2006 en is een samenwerking tussen de stad Sint-Truiden, de lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken, het opvangcentrum voor asielzoekers Sint-Truiden, Gastvrij Sint-Truiden, de Belgische Fruitveiling en de Veiling Haspengouw. Het stadsbestuur wil deze organisaties nogmaals van harte bedanken voor hun medewerking.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de preventiedienst, Kazernestraat 34, 3800 Sint-Truiden, tel. 011-70 18 60, e-mail: info.preventie@sint-truiden.be.