Burgemeester Ludwig Vandenhove pleit voor integrale veiligheid!

In zijn nieuwjaarstoespraak voor het stadspersoneel heeft burgemeester
Ludwig Vandenhove/> aangekondigd in 2007 nog meer werk te gaan maken van het concept integrale veiligheid. Hij deed zelfs een oproep tot alle personeelsleden en iedereen die op de ene of andere manier betrokken is bij de stad om hieraan mee te werken.

Hieronder vindt u de integrale tekst van de toespraak.

Beste personeelsleden, actief of gepensioneerd
Collega’s uit het schepencollege, gemeenteraad, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-raad en de politiek in het algemeen
Dames en heren aanwezigen
Beste vrienden

Als burgemeester van de stad Sint-Truiden wens ik u, in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het schepencollege en de gemeenteraad, het allerbeste toe voor 2007.

Vooreerst wens ik u, uw familie en allen die u dierbaar zijn een goede gezondheid. Het is een cliché, ik weet het, maar zonder die basiswens hebben alle andere wensen geen zin. Of om gouverneur Steve Stevaert te citeren: “een gezonde mens heeft veel wensen; iemand, die ziek is, heeft er maar één, opnieuw gezond worden”.
Vervolgens hoop ik dat al uw wensen, die uzelf koestert voor 2007, of het nu op persoonlijk, familiaal of beroepsvlak is, bewaarheid mogen worden.

Bij een nieuwjaarstoespraak past het vooruit te kijken, maar vooral even achterom te zien, ook internationaal en nationaal. Sint-Truiden vormt immers geen eiland, zeker niet in een wereld, die elke dag (nog) meer OPEN wordt.

Ik hoop dat 2007 het jaar mag worden dat we in Vlaanderen en in Sint-Truiden eindelijk beseffen dat we in één van de beste landen van de wereld leven en dat we door een kleine herverdeling er kunnen in slagen om de personen, die het bij ons minder goed hebben, ook te laten delen in ons welzijn en onze welvaart. Trouwens, en ik weet dat dit niet populair klinkt, internationaal is dit eveneens de enige oplossing: ofwel moeten wij bereid zijn een klein deel van onze welvaart af te staan aan de derde wereldlanden, ofwel zullen mensen naar hier blijven komen. Wie de geschiedenis kent, weet trouwens dat mensen altijd afzakken naar plaatsen waar het beter is!
In dezelfde zin en hierbij nauw aansluitend hoop ik dat 2007 het jaar mag worden van meer wederzijds begrip, verdraagzaamheid en hoffelijkheid.

2006 is gekenmerkt door heel wat zinloos geweld.
Tot enkele jaren geleden dachten wij dat dit bij ons niet (meer) zou gebeuren en dat dit enkel maar gebeurde ver van ons in de wereld.
De laatste jaren, en zeker vorig jaar in 2006, hebben we gemerkt dat dit zinloos geweld, al dan niet gebaseerd op racisme, ook bij ons opduikt: de moord op Joe Van Holsbeeck, de racistische moorden in Antwerpen, het tramincident in Antwerpen, de vele vormen van verkeersagressie, etc.
Laten we hopen dat in 2007 opnieuw het gezond verstand weerkeert en dat dit zinloos geweld teruggedrongen wordt, bij ons, maar zeker ook op zoveel andere plaatsen in de wereld.
En laten we eveneens hopen dat we dit soort gebeurtenissen niet als vanzelfsprekend gaan beschouwen.

Als buur, in de school, op de werkvloer, in de vereniging, etc. kunnen we met elkaar spreken en mekaar proberen te begrijpen, en ik zeg wel degelijk begrijpen en niet overtuigen, met wederzijds respect: dit is op termijn de enige oplossing!

België, Vlaanderen en ook Sint-Truiden hebben goed geboerd in 2006.
Ik zei het hoger al, uit alle internationale statistieken blijkt dat we op één van de beste plaatsen ter wereld leven. Berichten in de media dat heel wat kerstgeschenken dubbel zijn of zelfs terug ingeleverd of gewisseld worden, spreken in dit verband boekdelen en zijn nog treffender dan cijfers.
Er is spijtig genoeg een gedeelte van de bevolking dat op of zelfs onder de armoedegrens leeft, ook in Sint-Truiden, en het succes van een aantal activiteiten voor kansarmen tussen Kerstmis en nieuwjaar heeft dit nog maar eens aangetoond.

Laten we het zo houden, maar laten we vooral eens wat meer gaan beseffen hoe goed we het hebben, en niet alleen in deze nieuwjaarsperiode, wanneer er nog al eens wensen uitgewisseld en beloftes gemaakt worden, maar elke dag opnieuw.
Als de burgers, dus ook wij allemaal, nu eens meer zouden praten over al datgene wat we wel hebben en niet altijd over datgene wat we niet hebben (‘het halfvolle in plaats van het halflege glas’), dan zou onze maatschappij er een stuk beter uitzien en voorstaan.

Ik hoor heel veel mensen dit zeggen, zeker bij een jaarwisseling, maar in de praktijk merk ik vaak het omgekeerde. Ik hoop dan ook dat het dit jaar iets minder bij woorden blijft.
Laten we erop rekenen dat 2007 de kentering brengt. Ooit zal ze toch moeten komen!

Ook voor Sint-Truiden was 2006 een goed jaar.
Sint-Truiden is een stad waar wordt naar opgekeken. Alleen de recente decembermaand bewijst dit met tal van activiteiten.

Ik wil iedereen, ook jullie ambtenaren, bedanken, die hieraan op de ene of andere manier heeft meegewerkt.
Laten we samen ook in 2007, elk op haar of zijn plaats, verder werken aan het positieve imago van onze stad.

Een overheid, dus ook een stad, kan maar functioneren als ambtenarij en politiek samenwerken, elk op hun terrein en volgens duidelijke afspraken, maar als beide groepen tevens effectief hun verantwoordelijkheid opnemen.
Dan moeten we ook samen beseffen dat er wel degelijk een vertrouwensbreuk is tussen de burger en de overheid, en ik herhaal, overheid betekent ambtenaren en politici samen.
Als politici weten wij maar al te goed dat gelijk hebben niet hetzelfde is als gelijk krijgen, wel, ook jullie ambtenaren moeten dit beseffen. Het is nu éénmaal diezelfde belastingsbetaler, die ons betaalt!

De gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 zijn achter de rug en de kiezer heeft de kaarten geschud.
Als ambtenaar bent u ook kiezer en had u misschien een ander samengesteld schepencollege voor ogen. Maar hoewel in mijn overtuiging een ambtenaar een duidelijke politieke voorkeur mag hebben, moet zij/hij zich ten aanzien van de bevolking neutraal opstellen.
Als burgemeester, en met mij de schepenen en de raadsleden, hoop ik dat dit zo mag verlopen.

Als burgemeester begin ik aan mijn derde ambtsperiode van 6 jaar, nog maar eens het bewijs dat de tijd razend snel gaat.
Ik kan erover meespreken: “burgemeester is het mooiste politiek mandaat, maar tegelijkertijd het moeilijkste”.
Bedankt voor de samenwerking gedurende de voorbije 12 jaar en ik ben er zeker van dat die ook de komende 6 jaar kan verdergezet worden.
Zelf zal ik als burgemeester proberen, net zoals de voorbije 12 jaar, Sint-Truiden te leiden en te besturen over de partijgrenzen heen. Met een democratisch afspiegelingscollege wordt die uitdaging nog groter.

1 januari 2007 is ook de start van het nieuwe gemeentedecreet dat een aantal wijzigingen voor ons als politici inhoudt, maar ook voor jullie als ambtenaren.
Dit nieuwe gemeentedecreet mag geen doel op zich zijn, maar zou er precies moeten voor zorgen dat het bestuur doorzichtiger wordt voor de burger en dat de dienstverlening aan diezelfde burger toeneemt.

Het personeelsbeleid van de voorbije jaren zullen wij, uiteraard mits het leggen van een aantal nieuwe klemtonen, verderzetten.
In de loop van dit (voor)jaar zullen wij werk maken van een actualisering van het personeelsorganigram. Immers, personeel bij een stad moet mee evolueren met maatschappelijke tendensen.

Zowel het stadsbestuur, als de lokale
politie Sint-Truiden -/> Gingelom - Nieuwerkerken zullen in 2007 het concept integrale veiligheid, een moeilijk woord voor ‘dat iedereen zich goed voelt in de situatie waarin zij of hij verkeert’, nog verder uitwerken en ingang doen vinden.
"
Daarom wil ik mijn jaarlijkse oproep hier nog eens herhalen, en we gaan er nu echt werk van maken: als u elke dag signaleert wat uzelf, uw familie, uw vrienden en kennissen, etc. opmerken op straat dan kunnen we de burger ongelooflijk tevreden stellen en de zogeheten verzuring tegengaan. Waarom geen prijs voor personeelsleden, die elke maand het meeste melden? Het is maar één idee, alle andere suggesties zijn welkom."

Tot slot nog enkele dankwoorden:

-          aan de voorzitter en de leden van de koninklijke vriendenkring van het stadspersoneel;<

-          aan alle gepensioneerden en gedecoreerden, die we onmiddellijk gaan huldigen;<

-          aan alle schepenen en raadsleden, die afscheid nemen, zeker aan Maria, Peter, Staaf en Miel. Het was prettig samenwerken.


 

Het ga je goed in 2007!

Een prettige receptie en een gezellige fuif.

Ludwig Vandenhove
burgemeester - senator

2 januari 2007