Beleid is keuzes maken, ook in het onderwijs!

Dat schrijft burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/> in het voorwoord van de Campuskrant Tichelrij van oktober 2007. De Campuskrant verschijnt tweemaal per jaar.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het voorwoord.


Beste lezer

Voor u ligt het eerste nummer van de campuskrant Tichelrij, inmiddels al de 7e jaargang.
Hiermee is er alweer een nieuw schooljaar begonnen.

Net zoals in het verleden wil deze schoolkrant - naast een overzicht bieden van de activiteiten, die door de verschillende instellingen op de campus Tichelrij georganiseerd worden - een link zijn met het maatschappelijke gebeuren in de omgeving en in de stad Sint-Truiden.
Nog meer dan vroeger willen de scholen, die op de campus Tichelrij gevestigd zijn, OPEN scholen zijn.
Immers, onderwijsinstellingen zijn een wezenlijk onderdeel van de samenleving en zij moeten in hun werking hiermee dan ook rekening houden en hierbinnen evolueren.
U merkt dit ongetwijfeld al via de talrijke activiteiten, die in deze editie van de campuskrant Tichelrij vermeld worden.

In het ‘OPEN school’-gebeuren hebben diverse instellingen van de campus Tichelrij een voortrekkersrol gespeeld, lang voor er op Vlaams niveau van dit begrip sprake was.
Het is een stimulans om vast te stellen dat concrete initiatieven, die in onze scholen gebeuren, achteraf overgenomen worden op Vlaams niveau, maar tegelijkertijd een ontgoocheling dat zulke originele projecten te weinig appreciatie en zeker financiële ondersteuning krijgen.
Hetzelfde geldt nu bijvoorbeeld voor het pleidooi van Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke om het vrijwilligerswerk vanuit de scholen te stimuleren.
Ook dit gebeurt al enkele jaren in het Koninklijk Atheneum zonder dat hier veel appreciatie, laat staan financiële middelen, tegenover staan. Leerlingen uit de studierichting Humane Wetenschappen doen op jaarbasis dertig uur vrijwilligerswerk in sociale instellingen in en rond Sint-Truiden, vanaf dit schooljaar begeleiden ze eveneens leerlingen uit het eerste jaar van de Middenschool met hun huiswerk.

In die zin wil ik nog maar eens een oproep doen aan de Vlaamse regering dat er meer zou gekeken worden naar originele en unieke projecten in verschillende scholen, dat deze dan zouden ondersteund en gefinancierd worden en nadien zouden geëvalueerd worden om algemeen toe te passen op Vlaams niveau.
Immers, uit concrete projecten en experimenten kan vaak meer geleerd worden dan ineens algemene regels en/of principes toe te passen.

Onderwijs is een belangrijk maatschappelijk gegeven.

Het is dan ook vaak onderwerp van heel wat maatschappelijke en/of politieke discussies en van heel wat voorstellen tot verandering, zeker bij het begin van het nieuwe schooljaar.
Ik ben zeker een groot voorstander van zogeheten eindtermen, ik ben ook een voorstander van meer sport op school, ik ben eveneens een voorstander van leerlingen in het onderwijs meer wegwijs te maken in het ondernemerschap en dit eventueel zelfs in de eindtermen op te nemen, zoals mevrouw Marleen Vanderpoorten, voorzitter van het Vlaams parlement tijdens haar 11 juli-toespraak zei, ik vind het ook goed dat minister Frank Vandenbroucke meer aandacht in het onderwijs wil voor kunst en cultuur en tot slot ben ik tevens een grote pleitbezorger - en misschien nog meer dan alle voorgaande items - dat jongeren in het onderwijs op alle niveaus zouden geconfronteerd worden met het maatschappelijk gebeuren in het algemeen en de politiek in het bijzonder.
Indien we de verzuring willen terugdringen en opnieuw een positief maatschappijbeeld willen stimuleren, zal dit namelijk op de eerste plaats via jongeren en in het onderwijs moeten gebeuren.
Zelf heb ik wat dat betreft, ondanks mijn drukke agenda als burgemeester en federaal volksvertegenwoordiger, de handschoen opgenomen door elke week in het kader van de zogeheten vrije ruimte twee uren ‘politieke en sociaal-economische actualiteit’ van België te geven in de twee laatste jaren van het Koninklijk Atheneum.

Uiteraard ben ik het eens met al die voorstellen en zelfs nog veel meer, maar dan zullen we als beleid - en persoonlijk heb ik hiermee zeker geen problemen - ook consequent moeten zijn.

Het maatschappelijk gebeuren wordt zo ingewikkeld en complex, zeker in een luxe maatschappij als Vlaanderen, dat al deze elementen onmogelijk in de zogeheten vrije ruimte kan gestopt worden, waarbij afgestapt wordt van het traditionele schoolse systeem en de leerlingen kunnen kiezen uit een aantal vakken.

Wij zullen dan ook de moed moeten hebben om uurroosters in het onderwijs fundamenteel te wijzigen en/of veel meer met bepaalde modules te werken, hetzij inhoudelijk, hetzij qua tijdsbesteding in de loop van het schooljaar.
Ik weet dat dit misschien revolutionair klinkt, zeker ook bij het onderwijzend personeel zelf, maar het is het één of het ander.
Misschien dromen sommigen ervan om jongeren meer uren per dag op school te laten zitten en/of ’s zaterdag opnieuw school te laten lopen, maar dit lijkt mij compleet irrealistisch.
De keuze is dan ook simpel: indien we al die goedbedoelde initiatieven ingang willen doen vinden in het onderwijs, zal dit een fundamentele aanpassing van de lessenroosters inhouden.

Veel leesgenot!

Met vriendelijke groeten

Ludwig Vandenhove
burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
voorzitter Overkoepelende Vriendenkring Campus Tichelrij

Eventuele reacties op dit voorwoord zijn welkom via burgemeester@sint-truiden.be.