Audit: maat voor niets!

“Wat wij altijd gezegd hebben, wordt bewaarheid: de audit, waartoe CD&V en Open VLD beslist hebben, tegen de sp.a in, is een maat voor niets.
Het is een politieke doorlichting”, zeggen sp.a-schepenen
Els Sneijers/>,
Bert Breesch/>,
Filip Moers/> en burgemeester
Ludwig Vandenhove/>.


“60.000,00 EUR voor enkel kritische artikels in de media is enorm veel geld.”,

Hierover is ook een artikel verschenen in De Standaard en Het Nieuwsblad van donderdag 10 mei 2012.

aldus burgemeester
Ludwig Vandenhove/>.
“In feite komt deze audit, in opdracht van CD&V en Open VLD daarop neer.”

“Er is een volledig Intern Controle Systeem (ICS) uitgeschreven bij de stad Sint-Truiden, maar in de praktijk wordt dit niet altijd toegepast.
Dit geldt niet enkel voor de inmiddels afgeschafte subsidiereglementen voor jeugd- en sportinfrastructuur en voor buurthuizen en parochiezalen (conclusie van de audit), maar ook voor andere beleidsdomeinen.
Indien daar dezelfde doorlichting zou gebeuren, zijn wij zeker dat de resultaten in dezelfde richting zouden wijzen. Daarvoor hadden we geen privébureau nodig.
Zou dat anders zijn bij andere overheden en/of in andere gemeenten/steden?

Een privébureau krijgt een opdracht en moet nu éénmaal tot ‘resultaten komen’.
Alleen maar spijtig dat CD&V en Open VLD daar wel geld aan uitgeven (raming ± 60.000 EUR, maar het uiteindelijke bedrag zal wellicht nog hoger uitvallen) en ondertussen maar blijven spreken over besparingen en teveel personeel.”, zegt
Ludwig Vandenhove/>.

“Als sp.a willen we de volgende beschouwingen maken:
- de afgeschafte reglementen moeten misschien technisch bijgeschaafd worden, maar grosso modo blijven wij er als sp.a achter staan.
Dit wordt bewezen door de steun ervoor van de diverse adviesraden en verenigingen en door het gegeven dat heel wat gemeenten en steden de principes ervan hebben overgenomen;
- deze reglementen zijn goedkoper dan dat de stad Sint-Truiden zelf moet bouwen en/of renoveren;
- politieke willekeur, zoals dat het geval was vóór 1995, wordt uitgesloten.
Sommige clubs kregen toen nieuwe accommodaties, andere niet.
Alles gebeurt objectief op basis van reglementen en adviezen van de betrokken raden;
- alles kan sneller gebeuren zonder de logge overheidsprocedure;
- dat dit auditbureau het verenigingsleven niet kent is onbegrijpelijk, maar dat CD&V en Open VLD dit blijkbaar ook niet kennen, is nog veel erger.
Blijkbaar zijn procedures belangrijker dan de echte concrete werking.
Wie spreekt er altijd over administratieve vereenvoudiging?;
- meer procedures en meer controles betekenen meer personeel.
Wie heeft er nu al altijd de mond vol dat er teveel personeel is?;
- al deze subsidiedossiers zijn altijd unaniem goedgekeurd in de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad, ook door CD&V en Open VLD.
Waar is de consequentie?;
- dit is een ‘politieke doorlichting’.
Blijkbaar gunnen CD&V en Open VLD de sp.a niet dat zij met dit beleid het nodige krediet bij het verenigingsleven hebben opgebouwd;
- met de voorgestelde procedure voor te stellen, doet het bureau wat wij als sp.a van privébureaus verwachten: zichzelf toekomstige opdrachten uitschrijven;
- wij hebben het volste vertrouwen in alle ambtenaren, die met deze dossiers zijn omgegaan, alle betrokken verenigingen en onze schepen Johnny Vangrieken. Zo zijn, in tegenstelling tot wat de CD&V in de pers vertelt, alle uitbetalingen gebeurd op basis van facturen;
- dit is de wereld op zijn kop: de klokkenluider, die alleen stond in de ambtenarij met zijn kritiek, is verantwoordelijk leidinggevend ambtenaar voor al deze dossiers. Hij heeft dus nooit zijn werk gedaan.
Is dit de reden waarom hij het dossier zolang heeft laten liggen in zijn schuif, al dan niet met medeweten van CD&V en Open VLD, omdat de resultaten niet in zijn of hun kraam past?;
- wij zijn voor het opnieuw zo snel mogelijk invoeren van deze subsidiereglementen. Nu kan dit echter niet, want er zijn op aandringen van CD&V en Open VLD geen middelen in de begroting 2012 ingeschreven. CD&V maakt de verenigingen dus (weer) iets wijs als ze nu aankondigen de reglementen te zullen aanpassen.
Als sp.a zullen wij uitdrukkelijk in ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012 inschrijven dat deze reglementen opnieuw moeten ingevoerd worden. Zo zijn wij voor het behoud van het domein ‘Terbiest’ en het voormalig Koninklijk Atheneum, waar precies zeer uitgebreid van deze reglementen gebruik gemaakt is door heel wat verenigingen;
- als sp.a vragen wij al maanden naar de resultaten van deze audit en wilden wij deze in een openbare vergadering van de gemeenteraad behandelen, omdat duidelijk blijkt dat het niet over personen gaat;
- CD&V en Open VLD hebben beslist om dit in een geheime vergadering te laten behandelen (maandag 7 mei 2012) en daags nadien komen ze er dan mee naar buiten. Welke hypocrisie?;
- schepen
Roland Duchatelet/> noemt De Wilduraantjes en de Sint-Truidense Model Aeroclub (SMAC) in de media, maar “vergeet” de Voetbalvereniging Kortenbos-Melveren (VKM) Sint-Truiden, die het 2e meeste geld heeft ontvangen, te vernoemen.
Is dat misschien omdat de voorzitter van die club kandidaat is op de lijst van Open VLD bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012?
Welk politiek spel wordt hier gespeeld?
”, zeggen
Els Sneijers/>,
Bert Breesch/>,
Filip Moers/> en
Ludwig Vandenhove/>.

“Wij zullen opnieuw niet nalaten de diverse clubs en verenigingen over de houding van CD&V en Open VLD te informeren.”, besluit Ludwig Vandenhove.

In Het Belang van Limburg van donderdag 9 mei 2012 wordt
Ludwig Vandenhove/> als volgt geciteerd: " Er zijn dingen fout gelopen, maar audit was overbodig".
Volgens burgemeester Vandenhove is aan deze audit 55.000 euro uitgegeven, die beter bij de verenigingen was terechtgekomen. "Deze audit was niet nodig, ik heb in het verleden vaker aangehaald dat er zaken verkeerd liepen bij de administratie. De foute kwesties die er in vermeld worden, zijn niet nieuw en gaan zeker niet zover als de CD&V wil laten vermoeden. Daarbij werden alle dossiers door het schepencollege en later door de gemeenteraad goedgekeurd waar alle meerderheidspartners in vertegenwoordigd waren", zegt Vandenhove. Eerder al gaf hij aan dat hij voor de volle honderd procent achter zijn schepen blijft staan. Hij betreurt het wel dat het rapport nu al gelekt werd en zal ten gepasten tijde op het rapport reageren. (jcr)
 © Concentra

Zie onder andere ook de tekst ‘Waar blijven de resultaten van ‘de audit’?’ van 31 maart 2012 op deze website.