700 kinderen uit Sint-Truiden en Gingelom planten een 2,87 ha groot vredesbos aan

De stad Sint-Truiden: vrede en solidariteit!

Sint-Truiden heeft samen met 242 andere gemeenten in Vlaanderen de Verenigde Naties (VN)-resolutie 53/25 onderschreven en wil op lokaal vlak werk maken om vrede en kernwapens uit de wereld bannen. Burgemeester


Het is belangrijk dat zo’n internationaal politiek probleem ook concreet vertaald kan worden naar een stad en/of gemeente toe. Immers, een stad of gemeente blijft het beleidsniveau dat het dichtst bij de burger staat.

Om de daad bij het woord te voegen heeft Sint-Truiden in 2005 deelgenomen aan de Vlaamse vredesweek en fungeerde Sint-Truiden zelfs als gaststad voor de grootse slotmanifestatie op 2 oktober 2005 op de Grote Markt.

De Vlaamse vredesweek is een initiatief van diverse organisaties: Greenpeace, IJzerbedevaartcomité, Pax Christie Vlaanderen, … .

Een activiteit als de Vlaamse vredesweek staat symbool voor de strijd tegen de bewapening en de kernwapens wereldwijd, maar eveneens voor de strijd tegen terrorisme, voor verdraagzaamheid en voor solidariteit met mensen, die het minder goed hebben in het algemeen en in ontwikkelingslanden in het bijzonder.

In het kader van de slotmanifestatie van de Vlaamse vredesweek heeft de stad Sint-Truiden heel wat initiatieven genomen, samen met diverse lokale verenigingen, waaronder parochiale verenigingen, jeugdverenigingen, etc.

Naast een aantal eenmalige activiteiten heeft het Sint-Truidense stadsbestuur ook getracht om een aantal permanente realisaties op poten te zetten.

Zo is er een vredeswandeling uitgestippeld, die op basis van concrete ervaringen en/of evaluaties, permanent wordt, ook via een specifieke folder.

Een tweede permanent initiatief is het vredesmonument, gemaakt met oorlogsspeelgoed. Alle kinderen van Sint-Truiden, maar ook van alle Vlaamse vredesgemeenten, werden gevraagd om - in de periode van de Vlaamse vredesweek - bij wijze van symbolisch protest tegen geweld en oorlog, hun oorlogsspeelgoed in te leveren. Het 'voorlopige' vredesmonument werd op zondag 2 oktober 2005 tentoongesteld, als een deelactiviteit van de slotmanifestatie van de Vlaamse vredesweek.

De bedoeling is om in de loop van 2006 een definitief vredesmonument op te richten, in samenwerking met de leerlingen en docenten van de Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunsten en de vereniging Filokalia.

Hiervoor zijn echter nog heel wat wapens nodig en hierbij doen we nogmaals een oproep om zoveel mogelijk speelgoedwapens binnen te brengen bij Jeugddienst Sint-Truiden, Gazometerstraat 1-3 - Bibliotheek Sint-Truiden, Minderbroedersstraat 25 - in het sportcomplex Sint-Pieter, Olympialaan 10 in/> Sint-Truiden - in het stadhuis op de Grote Markt van Sint-Truiden of in het preventiehuis, Kazernestraat 34, 3800 Sint-Truiden.

Eveneens heeft de stad Sint-Truiden een aantal bomen aangekocht, die worden ingepland in het lokaal bosbeheersplan.

In samenwerking met Bos en Groen hebben Sint-Truiden en Gingelom op 9, 10 en 11 maart 2006 een vredesbos aangeplant. In Kerkom (Sint-Truiden) en Muizen (Gingelom), in eigendom van de Vlaamse Gemeenschap, is er plantruimte voor zowat 8.000 boompjes en struiken in bosverband.

Op termijn, als de bomen groot zullen zijn, zal dit ook een bijkomend wandel- en bosgebied zijn.

Op die manier draagt Sint-Truiden serieus bij tot het streefdoel van de vredesweek en van alle vredessympathisanten om samen minstens 32.000 bomen te planten in Vlaanderen. Elke boom staat symbool voor een kernwapen in de wereld.

In plaats van bommen zijn er dus bomen in Sint-Truiden en Gingelom.

Met deze actie ondersteunen we niet alleen de vrede, maar dragen we een extra steentje bij tot de 10.000 ha/> boscapaciteit die in 2007 moet verwezenlijkt zijn.

Op vrijdag 10 maart 2006 werden de boompjes geplant door een aantal scholen van Sint-Truiden en Gingelom. Maar liefst 700 leerlingen van het eerste tot en met het zesde basisonderwijs en de twee eerste jaren middelbaar onderwijs van Gingelom en Sint-Truiden hebben met andere woorden hun steentje bijgedragen aan het vredesbos.

De bevolking van beide gemeenten kan ook haar duit in het zakje doen door enerzijds boompjes aan te kopen en anderzijds door de vredesbomen te helpen planten. De Sint-Truidense adviesraad voor leefmilieu (STAL) gaf het goede voorbeeld met de aankoop van 500 vredesbomen.

Deze symbolische actie is één zaak, tegen 2020, als alle kernwapens de wereld uit zouden moeten zijn, kan iedereen genieten van een frisse boswandeling in het vredesbos van Sint-Truiden en Gingelom.

Inzake het bosbeheer gaat Sint-Truiden trouwens nog een stapje verder met het opstellen van een gezamenlijk bosbeheersplan.

Haspengouw bevat heel weinig bossen. De kwantiteit staat echter in schril contrast met de kwaliteit ervan. De regio bevat namelijk enkele van de rijkste bostypes in Vlaanderen. Omwille van de beperkte hoeveelheid bossen op hun grondgebied, was bosbeheer geen prioriteit voor de meeste Haspengouwse gemeenten. Maar daar wil de stad Sint-Truiden, in samenwerking met de gemeenten Nieuwerkerken en Gingelom en de Afdeling Bos & Groen, verandering in brengen. Zij starten de voorbereidingen voor een gezamenlijk bosbeheersplan dat vanaf 2007 volgens de criteria duurzaam bosbeheer zal toegepast worden.

Het gezamenlijk bosbeheersplan, dat dankzij een samenwerking tussen Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Gingelom tot stand komt, zal toegepast worden op zo’n 200 ha/> openbaar bos en 760 ha/> privé-bos. Deze samenwerking wordt ondersteund door de Afdeling Bos & Groen, traditioneel de beheerder van de openbare bossen, en door de Bosgroep Zuid-Limburg V.Z.W., een jonge vereniging van en voor openbare en (vooral) privé-boseigenaars.

De initiatiefnemers bieden kleinere openbare boseigenaars (zoals kerkfabrieken, OCMW’s,…) de kans deel te nemen. De Bosgroep Zuid-Limburg zal in de loop van dit jaar ook privé-boseigenaars bij het project betrekken. Tijdens infovergaderingen zal het initiatief toegelicht worden. Geïnteresseerde boseigenaars kunnen tijdens een gratis terreinbezoek aan de eigen bossen kennismaken met de concrete mogelijkheden voor hun eigendommen. Zij krijgen de mogelijkheid om, gratis en met een minimum aan administratie, deel te nemen aan het project. Met dit aanbod willen de initiatiefnemers privé-boseigenaars een hart onder de riem steken. Zo’n uitgebreid bosbeheersplan biedt verschillende financiële en praktische voordelen. Voor privé-boseigenaars met meer dan 5 ha/> bos in hun bezit en waarvan een deel in het Vlaams Ecologische Netwerk ligt, is dit aanbod zeker mooi meegenomen. Zij zijn namelijk verplicht een bosbeheerplan op te stellen.

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat Sint-Truiden - Gingelom en Nieuwerkerken, via een aantal sensibiliserende maatregelen voor hun bevolking, er alles aan doen om van vrede een permanent aandachtspunt te maken en dergelijke initiatieven te nemen waarvan duurzame realisaties overblijven.