“In de politiek moet je fouten durven toegeven.”

“In de politiek moet je fouten durven toegeven.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Ook politici zijn gelukkig mensen en mensen maken nu eenmaal fouten.”

Ludwig Vandenhove zei dit tijdens de provincieraadszitting van woensdag 15 mei 2013 over een afgeleverde milieuvergunning voor een nertskwekerij in Meeuwen-Gruitrode.

Ik hoop dat Global Action in the Interest of Animals (GAIA) in beroep alsnog gelijk zal krijgen in deze aangelegenheid.”

Hieronder vindt u het volledige agendapunt hierover.
De agenda en de beknopte verslagen van de provincieraadsvergaderingen kan u ook lezen op http://www.limburg.be/Limburg/provinciebestuur/provincieraad-Provincieraad-agenda-en-verslagen.html

“Voorzitter, raadsleden.  Op 17 januari 2013 heeft de deputatie beslist positief te reageren op een aanvraag tot milieuvergunning voor een uitbating van een nertskwekerij in de gemeente Meeuwen-Gruitrode.

Op 28 maart 2013 heeft dezelfde deputatie beslist negatief te reageren op een aanvraag tot milieuvergunning voor een uitbating in de gemeente Bocholt.

De bewaren die geformuleerd werden om de weigering te motiveren waren de volgende.  Hinder naar de buurt toe: geurhinder, stofhinder, geluidshinder.  Mogelijke schade aan lokale ecosystemen.  Risico’s voor de lokale en regionale volksgezondheid.  Toenemende verkeershinder.  En vooral ethische bezwaren tegen de bontproductie.

Ik kan mij moeilijk voorstellen dat deze geformuleerde bezwaren m.b.t. de uitbating in Bocholt niet toepasselijk zouden zijn voor eenzelfde uitbating in een bijna aangrenzende landelijke gemeente als Meeuwen-Gruitrode.

Met betrekking tot het ethische is de genomen beslissing in het dossier Meeuwen-Gruitrode des te verwondelijker gezien een lid van de deputatie met name de heer Vandenhove, als grote voorvechter van dierenwelzijn, in een krantencommentaar stelt er bij de federale overheid op aan te dringen het advies van Europa te volgen en snel bontkwekerijen te verbieden.

Mijn concrete vragen.  Waarom werden de aangehaalde bezwaren met betrekking tot het dossier Bocholt niet in aanmerking genomen bij het nemen van de beslissing met betrekking tot het dossier Meeuwen-Gruitrode?

Welke andere argumenten, dan in het dossier Bocholt, lagen aan de basis van het positieve advies in het dossier Meeuwen-Gruitrode?

Gaat het hier enkel om een louter politieke beslissing rekening houdende met de adviezen van de plaatselijke gemeentebesturen?

Dat laatste misschien even toelichten.  Op 16 april lees ik in het Belang van Limburg in een krantenartikel dat sp.a en Groen en N-VA voorstander zijn van een verbod.  CD&V is tegen een verbod.  Meeuwen wordt bestuurd door een CD&V-bestuur, sp.a heeft natuurlijk de kiezers van de heer Peuskens in Bocholt.

Dat zijn mijn vragen.”

De heer Ludwig Vandenhove:

“Collega, ik ga daar dubbel op antwoorden.  Ik ga beginnen met een politiek antwoord.  We zitten hier in de provincieraad dus we doen op de eerste plaats aan politiek en pas op de tweede plaats aan techniek.

Ik beken schuld.  Ik denk dat het goed is dat je in de politiek ook fouten kunt toegeven.  Ik beken inderdaad schuld.  Het was één van de eerste weken dat ik in de deputatie zat.  Correct, dat is natuurlijk geen argument.  Ik zou dit dossier nooit hebben laten passeren als ik gezien had dat het effectief over deze nertskwekerij ging.  Ik kan daar wat dat betreft politiek niet meer aan toevoegen.

Mijn standpunt daarover is zeer duidelijk.  U kan dat overal lezen.  Ik ga daar ook niet op terugkomen.  Het is effectief gepasseerd.  Dat is mijn politiek antwoord daarop.  Ik neem geen enkel woord terug van wat ik daar ooit over gezegd heb.  Ik ben ook bereid om dat hier te herhalen.  Ik denk dat mijn naam daarin, misschien ook in andere zaken, zeer duidelijk is.  Het is gepasseerd en ik beken schuld.

Ten tweede, de vergelijking met Meeuwen-Gruitrode.  Ik wil u ook een technisch antwoord geven.  Elk milieudossier is een apart dossier.  Dat wil dus zeggen dat het kan dat bij manier van spreken morgen een gelijkaardig dossier in gemeente x afgekeurd wordt en in gemeente y goedgekeurd wordt.  Elk milieuvergunningsdossier moeten we apart bekijken.  Omdat u een aantal technische vragen gesteld heb, wil ik ook de technische antwoorden geven.  Maar nogmaals, deze zijn wat mij betreft ondergeschikt aan het ethisch element aangaande nertsenkwekerijen.  Ik denk dat ik dat zeer duidelijk gezegd heb.

Waarom werden de aangehaalde bezwaren met betrekking tot het dossier Bocholt niet in aanmerking genomen i.v.m. de beslissing in het dossier van Meeuwen-Gruitrode?  Omdat in het dossier van Meeuwen-Gruitrode geen bezwaren werden ingediend, in tegenstelling tot Bocholt.  En ook omdat het dossier van Meeuwen-Gruitrode vroeger werd ingediend en bijgevolg deze bezwaren niet gekend waren tijdens de beslissing over het dossier van Meeuwen-Gruitrode.  De twee zijn niet vergelijkbaar.  Het dossier van Meeuwen, het proces-verbaal van sluiting was 1 november 2012, dat van Bocholt was op 5 februari 2013.

Welke andere argumenten in het dossier Bocholt lagen aan de basis van het positieve advies met betrekking tot het dossier Meeuwen-Gruitrode?  Het is zo dat de stallen van Meeuwen gebouwd zijn volgens het groenlabel-systeem.  Dat heeft de doorslag gegeven naar een positief advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie.  Daarnaast werden er ook geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.  Alle adviezen waren gunstig.  Dit in tegenstelling tot het dossier van Bocholt waar er wel heel wat bezwaren waren en alle adviezen ongunstig waren.  De ligging in Meeuwen heeft geen impact op speciale beschermingszones, dus hinder-gevoelige gebieden.  Dat was niet het geval voor het dossier van Bocholt.  Bovendien heeft Meeuwen-Gruitrode ook een aantal bijkomende voorwaarden opgelegd aan de milieuvergunning die uiteindelijk verleend is.  Bovendien ging het in het eerste geval van Meeuwen-Gruitrode ook over de uitbreiding van een bestaand bedrijf.  In Bocholt ging het over een omvorming.

Maar goed, ik denk dat ik hiermee alle technische elementen aanreik die uiteindelijk ook in de Provinciale Milieuvergunningscommissie aangehaald zijn.  Ik wil ook vragen dat de eventueel schriftelijk overgemaakt worden.  Daar bestaan uiteraard stukken over.  Dat neemt niet weg dat ik politiek schuld beken.  Een mens moet dat kunnen doen, vind ik.”

Zie GAIA op bezoek bij Limburgse sp.a-gedeputeerden van 13 maart 2013 en Milieuvergunning nertsenkwekerij Bocholt geweigerd van 30 maart 2013 op deze website.

Tags: